28. 3. 2016

Na zamyslenie! Náboženské vedenie ľudí v časoch Ježiša Krista a dnes

Jaroslav Rajnoha


Je to už skoro tri a pol tisícročia čo nám ľudom bolo poslané prostredníctvom Božieho posla Mojžiša: Desatoro Božích prikázaní. Teda Slovo Božie – desať prikázaní ako správne žiť! Potom postupne boli ľudom priblížené aj skutočnosti, ktoré sa stali súčasťou staršej časti Biblie (tzv. Starého zákona), samozrejme so zreteľom na vtedajšiu úroveň chápania ľudí, preto sa ani nemožno čudovať tomu obrazovému, až rozprávkovému podaniu! A na to vzniklo náboženstvo, ktoré malo postupne svojich vykladačov písma, kňazov, veľkňazov, či najvyššieho veľkňaza, ktorí nábožensky "duchovne" viedli široké masy ostatných ľudí. A mnohí ľudia sa aj veľmi radi nechali viesť, bez vlastného zastavenia sa, bez vlastnej sebakontroly, zamyslenia sa, či sú vedení správne! Bolo to predsa také pohodlné nechať sa viesť, veď sa tak mnohým nebolo treba duchovne namáhať, skúmať v čom je pravda a v čom nie je. Je predsa ľahšie to prenechať na niekoho kto sa v tom kvázi sám pokladá za „odborníka“. Mnohí si možno hovorili: „Tí by sa predsa nemohli mýliť, veď sú zasvätení Bohu, sám pán Boh predsa osvecuje ich myseľ a vedie ich konanie.“ A tí, ktorí kvázi "duchovne" viedli ostatných.., ..aj interpretovali (vykladali) toto prinesené Slovo Božie správne? ... a žili podľa neho správne? O ďalších približne 1400 rokov po Mojžišovi prišiel na Zem Boží Syn pán Ježiš Kristus, ktorý sa narodil na tú dobu v DUCHOVNE NAJVYSPELEJŠOM (židovskom) NÁRODE !!! A tým čo dovtedy nábožensky "duchovne" viedli tieto široké masy ľudí hovoril okrem iného aj takéto slová (je to len sprostredkované ľuďmi), citácia z Biblie:

„Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate a tým čo vchádzajú vojsť nedovolíte.“ Matúš 23:13
„Beda vám zákonníci, lebo ste vzali kľuč poznania, sami ste nevošli a tým čo chceli vojsť, ste zabránili!“ Lukáš 11:28
„Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré z vonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty.“ Matúš 23:27
„Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia po čom chodia!“ Lukáš 11:52
súvisí s tým aj vyjadrenie:
„Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchách, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. ...“ Marek 12:38, 12:39
NA ZAMYSLENIE !:
Aké by asi bolo hodnotenie náboženskej interpretácie (výkladu) prineseného Božieho slova a hodnotenie žitia podľa neho dnes, po ďalších cca 2000 rokoch?
1. Božie Slovo prinesené od Boha Mojžišom – správnosť výkladu tohto Božieho Slova (náboženské interpretácie v oblastiach kde žil pán Ježiš) a žitie podľa neho – bolo zhodnotené pánom Ježišom. (súčasťou tohto hodnotenia je aj to, čo je uvedené vyššie)

2. Božie Slovo prinesené samotným pánom Ježišom – správnosť výkladu tohto Božieho Slova (náboženské, či individuálne interpretácie) a žitie podľa neho  – bude „zúčtované“ v rámci Posledného Súdu.

O tých dňoch Posledného Súdu je v Biblii uvedené aj toto:
Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.“ Lukáš 17:26-27
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.“ Lukáš 17:28-29-30
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.“ Lukáš 17:34-35-36
Je potrebné teda, aby každý Stvoriteľa prosil o to, aby Božie Slovo dokázal skutočne a pravdivo duchovne prijať, pochopiť ho a žiť podľa neho tak, aby to s nim v rámci Posledného zúčtovania - Posledného Súdu dopadlo čo najlepšie!!!
Aby nedopadol  napr. takto: 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. 3 Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 5 Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." 9 Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" 12 Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." 13 Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ – Matúš 25:1-13; (Podobenstvo o pochabých pannách)
Mať "olej vo svojej lampe" znamená správne rozumieť Bohu a Božiemu Slovu, snažiť sa o to a snažiť sa správne podľa neho žiť !!! Dôležité je dobré a čisté chcenie !!! ....chcieť správne rozumieť !!! ...chcieť správne žiť !!! ...nie ľahostajnosť !!! ...nie márnomyseľnosť !!! ...nie ješitnosť !!!, ...ale snaha a pokora !!!
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ – len sprostredkované ľuďmi, pán Ježiš Kristus, Matúš 7:13-14
Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.“ – len sprostredkované ľuďmi, pán Ježiš Kristus, Lukáš 13:24


Odkaz na článok: Kto za pravdu horí

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.