30. 3. 2016

Poznanie o čase zúčtovania - o konečnom súde - o veľkej očiste zeme

Jaroslav Rajnoha

Pred konečným zúčtovaním, veľkou očistou Zeme, tu ľudia máme k pomoci a ku skutočnému poznaniu Božej Pravdy aj „večné evanjelium“ , ktoré je šírené do celého sveta. Je ním dielo: Vo Svetle Pravdy. Posolstvo Grálu od Abdruschina - Ducha Pravdy - Ducha svätého - Vôli Božej - Imanuela - druhého pomocníka pochádzajúceho priamo od Boha pre nás ľudí. Poukazovala na neho už aj Biblia: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ – Matúš 24:14. „Ale Tešiteľ, Duch svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám, čo som vám povedal.“ - Ján 14: 26; „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ -  Ján 15:26; „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ - Ján 16:7; „A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.“ - Ján 16: 8; „Keď príde on, Duch pravdy, UVEDIE VÁS DO PLNEJ PRAVDY, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a ZVESTUJE VÁM, ČO MÁ PRÍSŤ.“ - Ján 16: 13;

Pán Ježiš nás naučil modliť sa v modlitbe Otče náš: „ ...príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja svätá ako v nebi, tak i na Zemi. ...“ Vyjadrujeme teda v tejto modlitbe túžbu po tom, aby raz nastalo kráľovstvo Božie aj tu na Zemi? Potom by sme však mali preukázať aj odhodlanie, urobiť všetko preto, aby sme sa dokázali vpraviť do vôle Božej. Áno, „kráľovstvo Božie“ (nie je ním myslené nebeské Božie kráľovstvo, ale len jeho odlesk), môže nastať i tu na Zemi, potom keď ľudský duchovia očistia - vyperú svoje „štíty - duše“ od nánosov zla. Len potom môže nastať skutočný, všade prítomný, všade sa rozliehajúci mier medzi ľuďmi i národmi....tzv. "Tisícročná ríša mieru“. Je o nej zmienka i v Biblii: „Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“ - Zjavenie Jánovo (Apokalypsa) 20:1-3. A skutočný, všade prítomný mier po veľkej očiste Zeme, pri už aj súčasnom, no stále však silnejúcom tlaku Božieho Svetla na ľudské duše aj nastane! Pre tých, ktorí sa doposiaľ preukazovali a aj v tomto čase konečného zúčtovania sa preukážu ako hodní života v Božom kráľovstve, teda očistení od svojich vedomých previnení a hriechov... Dôležité bude JEDNOZNAČNE PREUKÁZAŤ ČISTÉ A DOBRÉ CHCENIE !!!, teda preukázať snahu myslieť čisto a konať dobro v zmysle Najvyššieho Dobra, teda to čo je Bohom chcené. A čo je Bohom chcené, to je odjakživa povinnosťou ľudského ducha hľadať to, snažiť sa poznať to! Pravdu (Božie Slovo) obidvoch Božích vyslancov: Lásky Božej - pána Ježiša i Vôle Božej, Ducha Svätého - pána Imanuela, musíme najskôr správne pochopiť a potom dokázať podľa nej aj žiť!.

Poznáme tieto Slová pána Ježiša: „Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.“ - Marek 13:28-29. Ak sa dejú v prírode veľmi často, v nahustenej miere, také úkazy ako v dnešných časoch pozorujeme: zemetrasenia, povodne, tajfúny, obrovské prírodné požiare, keď teda naplno pracujú všetky štyri prírodné živly: zem, voda, vzduch, oheň; ďalej ak pomaly, ale isto v dôsledku silnejúceho tlaku Božieho Svetla troskotá už takmer každá ľudská ješitnosť; ...a ak pomaly, ale isto v dôsledku troskotajúcich ľudských ješitností všade, vo všetkých oblastiach narastá zmätok a neistota; mohlo by byť niečo blízko? Ak to stále ešte niektorí nedokážu vidieť, alebo vidieť nechcú, raz to tak či tak všetci uzrú, pretože v dôsledku stále už len silnejúceho tlaku Božieho Svetla bude všetko, kde je ešte prítomná ľudská ješitnosť, či nedbanlivosť rešpektovania zákonitostí, ktoré boli do Stvorenia vložené jeho Tvorcom, v dôsledku tohto tlaku privedené až do takej miery, aby to všetkým bolo zrejmé, každému jednotlivcovi, no v konečnom dôsledku i každej skupine, organizácii, korporácii, či spoločnosti. Treba preto včas dať na to pozor! S vyčkávaním do posledného okamihu, pri najvyššom tlaku Božieho Svetla už nemusí byť možnosť ani čas na nápravu a preukázanie sa, že človek dokáže žiť podľa Božieho Slova!

*** slovo ješitnosť (tento český výraz) je totiž veľmi výstižný spoločný menovateľ pre: márnomyseľnosť, pýchu, velikášstvo, samoľúbosť, namyslenosť, nadutosť, domýšľavosť, povýšeneckosť, povznesenosť, nadradenosť, vypínavosť, aroganciu, či spupnosť ...

Odkaz na článok: Kto za pravdu horí

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.