24. 5. 2018

Globalizácia z pohľadu Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec

Koledov Dar Slovenom  sú Nové Védy Slovenov, pod ktoré spadá aj nové poznanie o astrológii – Nová Astrológia Slovenov pracujúca v heliocentrickej sústave.

Vo Stvorení sú dva druhy bytostí – Priame sily Bytostné (vlny svetla) a Krúživé sily Bytostné (častice svetla). Svetlo má, ako už fyzika vie, dva prejavy – vlnový a časticový.

Priamym silám (vlny svetla) zodpovedajú v astrologickej pojmológii  - Znamenia (Baran, Býk, Blíženec...). Musíme si uvedomiť, že zdrojom každého znamenia je konkrétna bytosť – Priama sila Bytostného. Každá táto bytosť vytvárajúca určité znamenie stojí výhradne vo vôli Božej a je obrazne povedané Jeho poštárom alebo poslom na Zemi. Prináša v presne stanovenom čase list od Všemohúce, v ktorom sa ľudstvu zasiahnutému daným znamením, dáva na vedomie: „teraz robte toto.“ Ako keď semafor na križovatke zasvieti na zeleno, dáva všetkým účastníkom cestnej premávky určité znamenie a všetci vedia čo majú robiť. Priame sily Bytostné Slnečnej sústavy sú v určitej vzdialenosti od Slnka rozostavané v 30 stupňových rozostupoch (obr. 1). V strede je Slnko a vôkol neho jednotlivé planéty v krúživých pohyboch sa v určitých časových intervaloch do jednotlivých znamení vnárajú.

obr. 1

Krúživým silám (častice svetla) zodpovedajú v astrologickej pojmológii – planéty (Mars, Pluto, Saturn...). Aj tu si treba uvedomiť, že o každú planétu sa stará konkrétna bytosť – Krúživá sila Bytostného výhradne naplňujúca vôľu Božiu. Planéty krúžia vôkol Slnka a v určitom čase sa vnárajú do konkrétneho znamenia. Pobudnú v ňom nejakú dobu, aby sa za krátko alebo aj dlhšie, v závislosti od konkrétnej planéty, dostali zas pod iný vplyv. Tu si treba uvedomiť, každé znamenie prináša iné kvality, iný druh činností, iné energie a toto všetko pôsobí vždy svojským spôsobom na danú planétu a samozrejme spätne na nás.

Nesmierne dôležitým faktorom vplývajúcim na náš život je rôzna úroveň hmoty. Hmota sa delí na Jemnú Hrubohmotnosť (úroveň našich myšlienok), Strednú Hrubohmotnosť (úroveň našich slov a emócii) a Hrubú Hrubohmotnosť (úroveň našich činov). Všetky tieto tri úrovne hmoty sú navzájom prepojené a ovplyvňujú celé dianie na Zemi.

Každá častica vo Vesmíre, teda aj človek, planéty, Slnko je vnorená do troch gúľ, pričom jednotným stredom všetkých gúľ je práve tá častica (človek, Slnko...). Jednotlivé gule sa nazývajú:

Svarogova guľa -najväčšia guľa predstavujúca Jemnú Hrubohmotnosť

Perúnova guľa – stredná guľa predstavujúca Strednú Hrubohmotnosť

Svjetovidova guľa – najmenšia guľa predstavujúca Hrubú Hrubohmotnosť

Každá guľa má tri základné zodiaky – Svarogov kruh (Jemná Hrubohmotnosť), Perúnov kruh (Stredná Hrubohmotnosť) a Svjetovidov kruh (Hrubá Hrubohmotnosť). Tieto zodiaky ako sme si už vyššie povedali sú vlastne znamenia, pričom Svarogov kruh sú znamenia viazané a pôsobiace v Jemnej Hrubohmotnosti, vplývajúce na naše myšlienky. Perúnov kruh sú znamenia viazané a pôsobiace v Strednej Hrubohmotnosti  vplývajúce na naše slová a emócie a Svjetovidov kruh sú znamenia viazané a pôsobiace v Hrubej Hrubohmotnosti vplývajúce na naše činy (obr. 2 a 3).


obr. 2

obr. 3
Slovenská kultúra si zachovala hlavne počítanie v Svarogovom kruhu, čínska kultúra v Perúnovom kruhu a západná kultúra si zachovala počítanie v najhrubšom Svjetovidovom kruhu (klasické znamenia, ktoré poznáme z našich astrologických knižiek), pričom aj naši predkovia vedeli o Perúnovom a Svjetovidovom kruhu.

Zoberme si teraz heliocentrickú sústavu. V strede je samozrejme Slnko so svojimi troma guľami a každá z nich má Svarogov, Perúnov a Svjetovidov kruh. To znamená, dokopy 3 gule x 3 zodiaky = 9 zodiakov. Planéta, ktorá krúži vôkol Slnka sa v jednom momente nachádza vo všetkých deviatich zodiakoch – kruhoch a teda v deviatich konkrétnych znameniach. Pričom každé z nich pôsobí vždy špecificky.

Pre uľahčenie terminológie Svarogov kruh v Svarogovej guli nazývame Svarogovo kolo, Perúnov kruh v Perúnovej guli nazývame Perúnovo kolo a Svjetovidov kruh v Svjetovidovej guli nazývame Svjetovidovo kolo. 

Toto bol len veľmi stručný úvod do véd, ktoré sú podrobne rozpísané v knižke Koledov Dar Slovenom [1].

Pre vývoj ľudstva ale i jednotlivca na Zemi špecifickú úlohu zohráva planéta Jupitera (ženské označenie preto, lebo ju spravuje Krúživá sila Bytostného ženského rodu, teda ženská bytostná). Ak chceme pochopiť taký proces akým je globalizácia musíme sa pozrieť na jej postavenie v Svarogovej guli Slnečnej sústavy. Ako sme si už vyššie povedali, Svarogova guľa je najväčšou guľou. U človeka siaha do okruhu 50 kilometrov, Perúnova guľa do 150 metrov a Svjetovidova guľa do 2 metrov. Svarogova guľa Slnečnej sústavy teda predstavuje obrovskú vzdialenosť, preto planéta  v tejto guli pobudne v jednom znamení omnoho dlhšiu dobu ako tá istá planéta v Perúnovej alebo Svjetovidovej guli. Vo Svarogovej guli trvá obeh Jupitery celým kruhom či už Svarogovým, Perúnovým alebo Svjetovidovým cca. 25 920 rokov. To znamená, že v jednom znamení sa nachádza zhruba  2160 rokov. Naproti tomu v Perúnovej guli Jupitera prejde celým zodiakom za cca 72 rokov a Svjetovidovym za cca 12 rokov.

Z postavenia Jupitery v Svarogovom  kole (v Svarogovej guli) vieme rátať, väčšine ľudí známe, tzv. Veky (napr. Vek Vodnára). Preto Nová Astrológia Slovenov prináša ľudstvu kľúč k presnému datovaniu jednotlivých Vekov.

Jedno znamenie v Svarogovej guli trvajúce cca 2160 rokov (dnes cca 2136,6) je teda jeden Vek. Každé z 12 znamení – Vekov pozostáva ešte z 10 Trojér v časovej dĺžke cca 216 rokov (dnes cca 213,6) a každá Trojéra pozostáva z troch Ér v časovej dĺžke cca 72 rokov. Trojéry a Éry zabezpečujú Krúživé sily Bytostného Svarogovej guli našej Slnečnej sústavy.  Tu budeme hľadať zdroj súčasnej globalizácie.

10 Trojér je vlastne 5 mužských Krúživých síl Bytostného a  5 ženských Krúživých síl Bytostného vytvárajúce 5 základných druhov energií mužského a ženského pôsobenia. Tieto sú v čínskej kultúre pripodobnené k energii dreva, ohňa, zeme, kovu a vody. V Indickej kultúre ich pomenovali ako 5 Tattiev – Ákáša (éter), Agni (oheň), Prthiví (zem), Váju (vzduch), Ápas (voda). V našej kultúre sme ich pomenovali Cernbog - drevo, Chors – oheň, Veles – zem, Stribog – vzduch, Belobog – voda. Spolu s každou Trojérou pôsobia aj 3 Éry vytvárajúce zvláštne energetické pôsobenia – Kardinálne (prinášajúce), Pevné a Pohyblivé. Tieto v menších prejavoch poznali Indovia nazývajúc ich Pitta, Kapha a Váta. Mužské princípy Ér pôsobia s 5 mužskými princípmi Trojér a ženské princípy Ér pôsobia s 5 ženskými princípmi Trojér. Naši predkovia tieto Bytosti Ér, ktoré sú tiež Krúživé sily Bytostné, nazývali Siva - Kardinálne pôsobenie, Jarovít – Pevné pôsobenie a Dajbog – Pohyblivé pôsobenie.

Vo Stvorení platí jednoduchá zásada, že čo je vo veľkom je aj v malom. Každá z bytostí plní určitý druh činnosti a tento druh bude jednotne platiť pre celé hmotné Stvorenie.

Pozrime sa na úlohy jednotlivých druhov energií, nastupujúce v presnom poradí, z pohľadu ľudského organizmu:

Mužský Cernbog zabezpečuje organizmu vonkajšiu silu.

Ženský Cernbog zabezpečuje organizmu vnútornú silu.

Mužský Chors zabezpečuje organizmu cesty, po ktorých sa musia rôzne živiny prevážať

Ženský Chors tieto cesty udržuje a spravuje

Mužský Veles do organizmu všetky potrebné živiny prináša

Ženský Veles do celého organizmu tieto živiny prerozdeľuje

Mužský Stribog učí orgány správne pracovať

Ženský Stribog nabáda k použitiu všetkých orgánov pre blaho organizmu

Mužský Belobog vytvára most k Svetlu

Ženský Belobog  prijíma inšpirácie zo Svetla

Zdravý organizmus teda disponuje vnútornou aj vonkajšou silou. Vnútorná dodáva silu jednotlivým orgánom a vonkajšia mu umožňuje dynamicky pôsobiť navonok. Mužský Chors zabezpečuje cesty medzi jednotlivými orgánmi a ženský Chors sa stará o ich udržiavanie, aby boli priechodzie. Keď má organizmus silu a vybudovanú a udržiavanú cestnú sieť, nastupuje mužský Veles, ktorý je zdrojom všetkých potrebných prvkov pre správnu činnosť tela a ktoré ženský Veles prerozdeľuje po cestách medzi jednotlivé orgány. Keď orgány disponujú všetkými potrebnými živinami mužský Stribog učí tieto orgány správne pracovať. Ženský Stribog jednotlivé orgány potom už k aktivite nabáda. Takto fungujúci organizmus ľahko vytvorí most k vyšším svetom čo má na starosti mužský Belobog a prostredníctvom ženského Beloboga z nich človek inšpirácie prijíma.

To čo platí v malom, platí aj vo veľkom. Aj civilizácia je organizmus a v nej sa prejavia tie isté princípy ako v ľudskom tele. Tu budeme hľadať odpoveď, ktorý druh bytostí z pohľadu Novej Astrológie Slovenov stojí za fenoménom globalizácie. Každá bytosť, či už Krúživá alebo Priama je poštárom Všemohúceho a v čase jej pôsobenia sa špecificky Jeho vôľa prejavuje. Každá z nich nám dáva teda inú kvalitu energií a síl, ktoré sa prejavia konkrétnou farbou ale aj konkrétnym slovom. Týmto slovom  nás upozorňujú o akú kvalitu pôsobenia ide a čo máme v čase jej pôsobenia robiť,  aby sme sa správne zachvievali a neboli na prekážku, resp. aby sme si neublížili. Každá z bytostí nám teda niečo hovorí. Čo nám hovoria bytosti formujúce dnešné dianie na Zemi si nižšie povieme.

Čo je vlastne globalizácia a čomu vďačíme za to, že dnešnému svetu hovoríme globálny?

Keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak zistíme, že globalizmus predstavuje celistvý, homogénny systém. Túto celistvosť vytvorili cesty, bez ktorých by globalizmus nikdy nemohol existovať. Ľudský organizmus je celistvý z dôvodu obrovského množstva ciest, vyzerajúcich ako neprehľadná sieť, po ktorej sa presúvajú rozličné prvky potrebné na jeho fungovanie. Či už ide o tepny, žily, žilky, ktorými prebieha krvný obeh a každý orgán je vyživovaný najrôznejšími látkami. Alebo nervovú sústavu, ktorou v tele prebieha komunikácia alebo meridiány, ktoré naprieč celým telom  zabezpečujú energiu zo strednej hrubohmotnosti. V ľudskom organizme má na starosti cesty Chors. Ako sme si už povedali, to čo platí v malom - v ľudskom organizme, zákonite platí aj vo veľkom - teda v ľudstve. Keď sa pozrieme dnes na planétu Zem, akoby z hora, čo vidíme? Obrovskú spleť ciest najrôznejších druhov. Vo veľkej výške je to sieť družíc, nižšie sú to vojenské, civilné a dopravné lietadlá vytvárajúce leteckú sieť. Poznáme sieť námornú, pričom more neposkytuje len lodnú dopravu ale cez oceány a moria vedú rozličné káble a potrubia spájajúce kontinenty. Máme plynovody, ropovody, vodovodné potrubia, elektrické siete. V posledných rokoch pribudla mobilná a internetová sieť, predtým rádiová a televízna. Ešte skôr telegrafická. Celý svet je navzájom zosieťovaný, z hora by sme videli neprehľadnú pavučinu, po ktorej vláknach (cestách) sa presúvajú nielen ľudia, ale aj najrozličnejšie materiáli krížom krážom. Preto máme globalizáciu.

Ide o dôsledok pôsobenia bytostí v Perúnovom a Svjetovidovom kruhu Svarogovej guli Slnečnej sústavy, ktoré vplývajú na dlhodobé veci ľudstva v Strednej (komunikácia, slová, rozhlas, televízia, inernet, mobil) a Hrubej Hrubohmotnosti (technické zariadenia umožňujúce prepojenia). Menovite sa jedná o bytosť Trojéry Chorsa, kedy ženský Chors začal pôsobiť v roku 1649 prinášajúci  jemný predobraz ciest  a neskôr v roku 1862 už mužský Chors pôsobiaci hrubšie a viditeľnejšie.

Chronológia pôsobenia bytostí Trojér a Ér Perúnovho a Svjetovidovho kruhu Svarogovej guli Slnečnej sústavy:

Roky:

1649 - 1720 ženský Chors a ženský Dajbog
1720 - 1791 ženský Chors a ženský Jarovít   
1791 - 1862 ženský Chors a ženský Siva 
1862 - 1933 mužský Chors a mužský Dajbog 
1933 – 2004 mužský Chors a mužský Jarovít
2004 – 2075 mužský Chors a mužský Siva

Obdobie 1649 – 1862 je pod nadvládou ženských bytostí, teda máme dočinenie s jemnejšími energiami, ktoré sa prejavili jemnými predobrazmi, teóriami, objavmi vedúcimi ku globalizácii.

Obdobie 1862 – 2075 je pod nadvládou mužských bytostí, teda máme dočinenie s hrubšími energiami, ktoré sa prejavili viditeľnou aplikáciou toho, čo predchádzajúce obdobie ženských bytostí predpripravilo.

Úlohy jednotlivých Ér sú nasledovné:

Dajbog predstavuje zužitkujúci, pohyblivý princíp, to znamená, že v tejto dobe ľudstvo používa, skúša to, čo inšpiráciou prijalo, že sa má v tejto novej trojére (trojéra Chorsa, globalizácie) uskutočniť. U ženského Dajboga je to na úrovni teórií,  u mužského na úrovni viditeľných aplikácii.

Jarovít predstavuje zobrazujúci princíp. Ľudstvo pevne zobrazí to, čo sa v Dajbogovi najprv len skúšalo. U ženského Jarovíta je to  v jemnejších rovinách, u mužského ide o viditeľné veci.

Siva predstavuje prinášajúci princíp. V Dajbogovi ľudstvo používalo, skúšalo rôzne veci vedúce ku globalizácii. V Jarovítovi  ich pevne zobrazilo ako vzor a v Sivovi už globalizácia prišla. V ženskom Sivovi zatiaľ len jemne, len ako predobraz ale v mužskom už všetkým na vlastnej koži viditeľne. Siva zničí všetko to nesprávne a brzdiace z predchádzajúcich období a prinesie nové impulzy. Preto sa tomuto bytostnému v dávnych dobách hovorilo aj Siva „ničiteľ.“

Globalizácia tak ako ju dnes poznáme je nemysliteľná bez elektriny. Všimnime si, že práve rok po nástupe ženského Sivu (1791) Alessandro Volta zostrojil prvý galvanický článok, ktorým započal výrazný rozvoj tohto fyzikálneho oboru. Tento rozvoj počas prvej polovice 19. storočia, pod vládou ženského Sivu a ženského Chorsa, sa uskutočnil preskúmaním elektrických vlastností látok a formulovaním fyzikálnych zákonov  (1820 – André Marie Ampère odvodil zákon o vzájomnom silovom pôsobení dvoch rovnobežných vodičov s prúdom, 1826 - Georg Simon Ohm formuloval zákon vyjadrujúci vzťah medzi prúdom, napätím a odporom, 1833 – Heinerich Fridrich Emil Lenz formuloval zákon o smere indukovaného prúdu, 1837 - Michael Faraday formuloval zákony elektrolýzy a iné.) V roku 1862 ľudstvo vstúpilo do druhej polovice Chorsa, teda do mužských energií, ktoré sa prejavujú viditeľnejšie, hrubšie. Preto aj druhá polovica 19. storočia  je už, čo sa týka elektriny, charakteristická viac praktickými vynálezmi. Kým v ženskom Chorsovi a najmä v jej tretej tretine v ženskom Sivovi, ľudstvo prijímalo inšpirácie, predobrazy spísané do teórii, formulovaním fyzikálnych zákonov, tak hneď začiatkom mužského Chorsa sa všetky predchádzajúce teórie premenili v čin (1866  - Werner von Siemens vynašiel prvé dynamo, Elektrickú žiarovku  vynašli nezávisle od seba Joseph Swan z Newcastle vo Veľkej Británii v roku 1878 a Thomas Edison v USA v roku 1879, 1882 -Thomas Alva Edison uviedol do prevádzky prvú elektráreň , 1890 – Nikola Tesla  vynašiel  výbojkové žiarovky svietiace bez vlákna,  1893 – Nikola Tesla verejne demonštroval rádiokomunikačný prístroj a iné ).  

Ako sme si už vyššie povedali, globalizmus vznikol dôsledkom vybudovaných ciest, pričom za cestu musíme považovať všetko, čo slúži na prepravu čohokoľvek. Teda aj informácií. Vynález telegrafu predstavoval prvý vynález elektrickej komunikácie a vtedy najefektívnejší spôsobom prepojenia všetkých čias. Môžeme bez akýchkoľvek pochybností povedať, že telegraf predstavoval prvý vynález priamo umožňujúci globalizáciu v dnešnom slova zmysle. Vznik telegrafu sa datuje do obdobia pôsobenia ženského Sivu, teda toho bytostného, ktorý prináša nové, dovtedy nevídané veci, ničiac tak všetko staré. Tým, že išlo o ženského Sivu pôsobiacej v ženskom Chorsovi, tak tieto zmeny sú samozrejme jemnejšieho charakteru, ktoré sú však predstupňom k mohutným dejom. Veď aj samotný telegraf, ktorý predstavuje prvok patriaci do globalizácie, sa dnes už nepoužíva a vystriedali ho technicky silnejšie vynálezy (internet, mobil...).  V polovici ženského Sivu v roku 1832 Morseho napadla myšlienka na telegraf. Začiatkom roku 1838 mal prvý telegraf hotový. Denník The Jerseyman vtedy napísal: „Čas a vzdialenosť sú prekonané, najvzdialenejšie body krajiny sa preniesli do najbližšieho susedstva.“  V roku 1843 bolo postavené prvé skúšobné elektrické vedenie z Washingtonu do Baltimoru, čo je asi 65 kilometrov. 24. mája 1844 vo Washingtone slávnostne vyťukali biblickú frázu „Čo stvoril Boh.“ O pár sekúnd bola v Baltimore. Krátko na to boli všetky kúty Ameriky pospájané elektrickým vedením. Podobne aj v Európe. Prvá telegrafná linka spájajúca Viedeň s Bratislavou začala svoju prevádzku 26. decembra 1847. Siva „ničiteľ“ akoby zničil starý svet.

Aj keď v ženskom Sivovi vnikol a rozšíril sa telegraf, predsa len, tento spájal lokálne miesta na danom kontinente. Bola to už samozrejme veľká vec nemajúca dovtedy obdobu, ale až vzájomným pospájaním kontinentov môžme hovoriť o globalizácii.

V roku 1854 sa priekopník telegrafického transatlantického podmorského kábla Cyrus W. Field dopočuje o projekte, ktorý chce spojiť kanadské provincie Nové Škótsko a Newfoundland podvodným káblom. Začne pracovať na svojom projekte telegrafického prepojenia Európy s Amerikou. Začiatkom roku 1857 po trojročnej práci je kábel hotový. V lete 1857 vyrážajú z Írska na more lode HMS Agamemnon a USS Niagara. Pri akcii sa kábel roztrhne a tak v lete 1858 začína druhý pokus. Siedmeho augusta 1858 je kábel natiahnutý a 16. augusta je spojenie slávnostne spustené pozdravným telegramom kráľovnej Viktórie americkému prezidentovi. Správu majúcu 103 slov trvalo 16 hodín kým ju dešifrovali. Po troch mesiacoch a 732 vyslaných správach sa spojenie prerušilo, kábel zhorel pod vysokým elektrickým napätím. V roku 1864 je vyrobený nový kábel a v lete 1865 sa opäť Cyrus W. Field pokúša spojiť Európu s Amerikou. V Atlantickom oceáne dochádza však ku pretrhnutiu a strate kábla. Dňa 13. júla 1866 opäť nasleduje pokus o položenie kábla na morské dno. Po dvoch týždňoch loď smerujúca z Írska dosiahne pobrežie Newfoundlandu. Tento pokus nakoniec vyšiel a cez kábel dokážu technici odoslať najprv dve, potom osem a neskôr dvadsať slov za minútu, ktorým na druhom konci aj rozumejú. V nasledujúcich rokoch vzniká celá rada telegrafických podmorských káblov spájajúca kontinenty. Až týmto medzikontinentálnym prepojením začalo to, čomu dnes hovoríme globalizácia. Toto medzikontinetálne prepojenie vzniklo presne v strede pôsobenia Chorsa, teda tam kde si ženský Chors vymieňal žezlo s mužským Chorsom. Kým v ženskom Chorsovi boli tieto vynálezy viac v „hlavách“ bádateľov, v mužskej časti Chorsa sa už premietali vo viditeľný čin. Prvé pokusy o telegrafické prepojenie Európy s Amerikou sa diali na samom sklonku ženského Chorsa a ženského Sivu, avšak neúspešne (v roku 1858 aj keď je kábel natiahnutý, spojenie vydržalo len 3 mesiace). Po nástupe mužskej časti Chorsa spolu s mužským Dajbogom v roku 1862 sa viac darilo zhmotňovať dovtedajšie poznanie, odštartovala sa globalizácia a preto v roku 1866 už položený kábel medzi kontinentami fungoval.

Podobne aj telefón vznikol v ženskej časti Chorsa a Sivu v roku 1849 ale jeho uplatnenie v medzikontinentálnom spojení nastalo v mužskej časti Chorsa, kedy v roku 1927 bol medzi USA a Európou položený podmorský telefónny kábel.

Pozrime sa do súčasnosti, konkrétne na nástup mužského Sivu, do ktorého sme v rámci mužského Chorsa vstúpili v októbri 2004. Úlohou mužského Sivu je, v tejto záverečnej fáze Chorsa, akoby  ho rozvinúť do maxima. A skutočne, po roku 2004 môžeme vidieť jasný a zreteľný  prelom v internetových a mobilných sieťach. Predtým boli počítače slabšieho výkonu a internet len v kaviarňach, ale dnes má notebook, tablet, mobil aj malé dieťa v škôlke! Dnes sme už absolútne spojení cez tieto telekomunikačné siete s celým svetom. Siva „ničiteľ“ rozbil všetky posledné prekážky, ktoré ešte stáli v ceste a priniesol maximálnu globalizáciu, ktorá započala rokom 1649. Veď len uvážme, že dnes aj malé dieťa v škôlke sa môže odfotiť a v okamihu sekundy táto fotka môže byť prístupná prakticky kdekoľvek na zemeguli a technicky je možné, aby ju videla celá populácia planéty. Toto bolo ešte pred rokom 2004 nemysliteľné. To, čo bolo priekopníckym a dovtedy nevídaným v čase ženské Sivu (1791 – 1862)  – vynález telegrafu (ale aj telefónu) prepájajúcich ľudí, to je dnes v čase mužského Sivu internet a mobilná sieť. Aj internet je medzikontinentálne prepojený, podobne ako bol telegraf, káblami. Uvážme však, že rokom 2004 sme len na začiatku mužského Sivu, ktorého pôsobenie do roku 2075 potrvá a môžme sa s istotou na nové veci v tejto oblasti tešiť.   

Zopakujme, že za globalizáciou stoja Krúživé sily Bytostné Perúnovho a Svjetovidovho kruhu Svarogovej guli Slnečnej sústavy. Okrem týchto dvoch kruhov existuje aj tretí - Svarogovo kolo, ktoré je najviac prepojené s duchovným vývojom. V roku 1862 v Svarogovom kole Slnečnej sústavy nastúpil ženský Stribog, dávajúci ľudstvu znamenie: „Vaša sila spočíva v pohybe!“ Samozrejme, že je tu mienený hlavne duchovný pohyb, ktorým má jednotlivec ustáť zvyšujúci sa tlak Svetla spôsobujúci, všetkým už citeľne, zrýchlenie času. Je zapríčinený dianím, o ktorom kresťania musia vedieť, lebo naň Syn Boží upozorňoval ako o dobe posledného súdu. Duchovný pohyb nie je nič iné ako Slovo Syna Božieho začať v praxi uplatňovať. Už nestačí o Slove vedieť a o ňom hovoriť, klaňať sa, štvornožky po kostole chodiť, ale je nevyhnutný duchovný pohyb, teda začať Slovo v reálnom živote žiť, dostať ho do mäsa a krvi. Impulz ženského Striboga, ktorý človek vyciťuje, premieta aj na hmotnú úroveň, čo sa prejavuje snahou o zrýchlenie všetkých hmotných procesov. Preto máme vysokorýchlostný internet, rýchlostné komunikácie, rýchlovlaky a pod. Tu si človek však musí uvedomiť, že všetko toto je len náhradka, že to hlavné – duchovný, rýchly pohyb smerom k Svetlu je to podstatné a všetko ostatné bude človeku pridané. Nie je naozaj podstatné to, že sa za pár hodín letecky dostane do Afriky alebo Ameriky ale podstatný je duchovný pohyb, ktorým jeho duch môže a má bezpečne a rýchlo putovať ešte do väčších diaľav – k Svetlu. 

Obrázková príloha:Krvný obeh

Nervová sústava

Telegrafická sieť v 2. polovici 19. storočia

Satelitná sieť

Letecká sieť
Námorná sieťŽelezničná sieť

Plynovod
Plynovod
Ropovod

Elektrická sieť

Cestná sieť

Internetová sieť


Podmorská sieť optických káblov

Celosvetová podmorská internetová sieť
Použité zdroje:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.