19. 5. 2019

Štátne sviatky Slovenska v budúcnosti


Martin Hruštínec


Dvojkríž Slovenov

Pokúsim sa odhadnúť budúcnosť štátnych sviatkov na území Slovenov. Najskôr si však pripomeňme tie súčasné:

Štátne sviatky

1. január
Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl
Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august
Výročie SNP
1. september
Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november
Deň boja za slobodu a demokraciu

Ďalšími dňami pracovného pokoja sú uvedené sviatky:

Dni pracovného pokoja

6. január
Zjavenie Pána (Traja králi)

Veľký piatok

Veľkonočný pondelok
1. máj
Sviatok práce
8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom
15. september
Sedembolestná Panna Mária
1. november
Sviatok všetkých svätých
24. december
Štedrý deň
25. december
Prvý sviatok vianočný
26. december
Druhý sviatok vianočný

 

Dnes máme štátne sviatky rozdelené na cirkevné a svetské.

V budúcnosti bude svetská moc neoddeliteľná od tej duchovnej, preto toto delenie už existovať nebude.

Pozrime sa, čo čaká dnešné sviatočné dni.

1. január - Deň vzniku Slovenskej republikyzrušený
Dôvod: V tento deň si pripomíname vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993. Prečo si však nepripomíname aj vznik Slovenského štátu 14. marca 1939, ktorý bol taktiež politickým útvarom národa? Samozrejme, tieto dnes ešte žabomyšie vojny nie sú dôvodom na zrušenie 1. januára, keďže tu hovoríme o budúcnosti, ktorá zo sebou prinesie úplne inú kvalitu ľudského myslenia. Skutočným dôvodom je fakt, že politický útvar je len vonkajším, aj keď veľmi dôležitým, obalom jadra, ktorým je samotný národ, a na toto jadro sa musíme sústrediť. Slovenský národ je najstarším národom v Európe, dal vzniknúť národom Walesu, Škótska, Francúzska, Maďarska, Česka a iným. Jeho politický útvar niesol meno Slovenikam. Preto oslavovať 1. január 1993 je nedôstojné.  

6. január - Zjavenie Pána (Traja králi) - zrušený       

Dôvod: Cirkevný sviatok troch kráľov je nepochopený a nezaslúži si hodnosť sviatku, skôr ide o deň, v ktorom si máme pripomenúť zlyhanie troch kráľov a poučiť sa z toho. Veď sa len poriadne zamyslime nad skutočnosťou, že práve oni – bohaté a mocné kniežatá, boli obdarení vedením, ktoré im pomohlo v pravý čas a na pravom mieste nájsť Syna Božieho. Až zďaleka sa trepali cez púšte, aby napokon iba pokľakli pred Synom Božím, odovzdali mu nejaké dary a ... navždy odišli. Načo bolo toto dobré? Samozrejme, že ich úlohou bolo nájsť Ježiša, ale mali mu poskytnúť samých seba. Teda svoju moc, ochranu, vzdelanie, aby mohol vykonávať úlohu nerušene, aby bol materiálne zabezpečený a mohol svoje myšlienky poprípade aj spísať. Ak dnes ľudstvo chápe poslanie Syna Božieho len ako jeho nevyhnutné zavraždenie na kríži, ktoré malo zmyť naše hriechy a zabezpečiť vstup do neba, tak je logické, že traja králi, ktorí by mu mali pomáhať a chrániť, nezapadajú do tejto vykonštruovanej dogmy.


Veľký piatok – ukrižovanie Syna Božieho Ježiša Kristazostane zachovaný
Dôvod: Kým dnešné náboženské obce chápu vraždou Syna Božieho zavŕšenie Jeho vykupiteľského diela, ktoré malo byť nevyhnutnosťou, tak v budúcnosti bude toto dianie videné vo Svetle Pravdy. Boh Otec, vidiac zblúdené ľudstvo valiace sa v ústrety k svojmu sebazničeniu, poslal mu Syna na pomoc. Tá spočívala vo vysvetlení Božej Vôle, ktorú ak by ľudia nasledovali, mohli by odvrátiť nevyhnutné nešťastie. Len napĺňaním tejto Vôle môže byť človek šťastný a nebolo to po prvý krát, kedy sa Otec  k ľudstvu sklonil. Skrz Mojžiša mu poslal desatoro a v priebehu času mnohých prorokov, ktorí svedomito ľud vyučovali. Ježiš chodil po Zemi, všade vysvetľoval ako má človek žiť, správať sa k blížnym, k Bohu atď. Až na pár výnimiek ho ľud neprijal. Vedel čo ho s najväčšou pravdepodobnosťou postihne, keďže kňazi sa báli Jeho moci, mohol ujsť a zachrániť si život, ale potom by sa na Jeho Slovo zabudlo. Obeta spočívala v tom, že nechal na sebe vyzúriť sa temnotu...kvôli tým pár nemnohým. Oni potom vidiac toto utrpenie pred svojim vnútorným zrakom, nielen že nezabudli, ale si aj uvedomovali dôležitosť Slova, ktoré sa pozemskej smrti nebojí. Teda, že Božie Slovo stojí na najvyššom mieste, a že ani pozemský život nie je tak cenný, aby ho smel zatieniť. Touto vraždou nielenže sa nezmyli hriechy, práve naopak ľudstvo sa novou vinou zaťažilo. Teda udial sa presný opak tvrdenia cirkví. Tak, ako máme dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ak máme dôjsť do cieľa, tak máme dodržiavať aj pravidlá života. To Ježiš učil. On bol stelesnené Slovo, ktorým sa máme v živote riadiť, preto nik neprichádza k Otcovi, len skrze Neho, teda skrze Slovo, ktoré máme prijať do mäsa a krvi, podľa Neho žiť a pôsobiť. Na Veľký Piatok si budeme pripomínať Nepredstaviteľnú lásku Ježišovu, kedy vzal na seba tento ťažký osud, aby sme mi nemuseli umrieť v hlbinách, pokiaľ jeho Slovo budeme nasledovať. Ďalej si budeme pripomínať naliehavosť prijať toto Slovo, keďže bola aj kvôli nám krv Nevinného preliata.

Veľkonočná nedeľa – vstanie z mŕtvychzrušený
Dôvod: Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych. Teda do svojho zabitého pozemského tela sa Ježišova duša nevrátila a toto telo neodišlo späť k Otcovi. Odporuje to Božím zákonom, ktoré sú dokonalé a preto ich ani On sám nemôže meniť. Čo je raz dokonalé nepodlieha zmenám. Rovnako by sa nemusel narodiť, ale len zísť dole na Zem so svojim telom. Učeníkom sa zjavoval Ježiš vo svojom jemnejšom tele, teda duša a to bol aj dôvod, prečo ho mnohí hneď nespoznali a prečo ani Tomáš neveril, že ide o Ježiša samotného. Ak by išlo o pozemské telo, museli by ho predsa spoznať. Veď ešte pred pár dňami s nimi chodil po zemi. Jeho telo v skutočnosti pochoval Jozef z Arimatie. Ježiš so svojim jemnejším telom sa potom v čase vyliatia Sily z Ducha Svätého navrátil k Otcovi. Neskoršie chybné a pomotané podania učeníkov a ľudí blízkych Ježišovi vytvorilo tradíciu, ktorá sa zdala byť veľmi pohodlná, lebo predkladá mylný názor, že Ježišova smrť sa udiala preto, aby nielen zmyla hriechy ľudstva, ale zmŕtvychvstaním ukázal svoju moc a víťazstvo nad smrťou, pričom s týmto pozemským telom odišiel k Otcovi. Jedným slovom, ak by človek hlbšie skúmal, musel by dôjsť k záveru, že tento tradičný výklad je falošný. Len jedna vec: Lotor na kríži ešte v ten deň mal byť podľa Ježišových slov v Nebi. Bez pozemského tela. Ako sa môže pozemské telo Syna Božieho dostať do Neba? Všetci predsa vieme, že telá ostávajú ne Zemi, vari to Ježišovo je výnimka?  Ale keď sa narodil, musel ešte predtým existovať v jemnejšej forme. Existovať musel, veď sám povedal, že prišiel od Otca. A teraz by sa mal k Nemu vrátiť s pozemským telom, ktoré pred tým nemal?
Dodatok: Tento sviatok síce nie je určený ako štátny, ale je to cirkevný sviatok, ktorý nebyť toho, že ide o nedeľu, by sa zrejme stal aj dňom pracovného pokoja. Preto je uvedený v tomto spise.

Veľkonočný pondelok - zrušený       
Dôvod: Z cirkevného hľadiska ide o sviatok neopodstatnený, keďže to najdôležitejšie sa podľa náboženských tradícií udialo v piatok a v nedeľu. Ak však zoberieme do úvahy, že naši predkovia slávili Veľkú noc už pred narodením Krista, samozrejme v inom význame a súčasťou bolo oblievanie, tak katolicizmus musel navliecť niečo svoje, aby prekryl z ich pohľadu nebezpečný rituál. Uvážme sami, že polievanie dievčat nemohlo vzísť zo spomienky na ukrižovaného Krista. Tak vznikol Veľkonočný pondelok, ktorý bude zrušený, avšak my si uvedomme, že to neznamená naše odvrátenie sa od očistných spôsobov, ku ktorým patrí aj polievanie. Nepotrebujeme na to však jeden konkrétny deň, keďže ide o dlhšie obdobie jari a nie každý tento druh očisty preferuje. 

1. máj - Sviatok prácezrušený
Dôvod: Podľa C. A. Hromníka starí Sloveni uctievali Máju - bohyňu plodnosti. Odtiaľ sa dochoval názov mesiaca máj, v ktorom je rozmnožovanie a plodnosť na vzostupe. Toto bolo v minulosti, v určitej etape vývoja nášho národa. Dnes, aj keby sme pochopili podstatu sviatku, už sme niekde ďalej, nemožno zotrvávať na jednom mieste. Plodnosť viac súvisí s bytostným pôsobením, s ktorým sme boli hlbšie spojení  a toto spojenie samozrejme pokiaľ žijeme na Zemi bude naďalej pretrvávať, ale nový vývojový stupeň vyžaduje nové pohľady. Na dianie okolo seba máme pozerať viac z ducha. 

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmomzrušený
Dôvod: Je nepochybne správne vážiť si obete, ktoré potlačili Nemcov vo vlastnom zblúdení. Všimnite si, ako sa v tejto súvislosti bojíme dotýkať slovka „Nemec“, ale radšej volíme výraz fašizmus. Teda nie víťazstvo nad Nemcami, ktorí 8. mája, podľa Rusov 9. mája kapitulovali. Toto však nie je podstatné. Myslí sa tu fašizmus ako taký, ktorý mal svojich stúpencov aj v iných krajinách. 20. storočie je zaujímavé nástupom troch celosvetovo vplyvných ideológii. Fašizmus, komunizmus a demokracia. Sú to tri falošné proroctvá prorokujúce prosperitu a blahobyt. Kým fašizmus prorokoval blahobyt úzkej skupine vyvolených Nemcov – árijskej rase, v iných štátoch zas vyvolenej čistej rase daného národa, tak komunizmus mal väčší záber a sľuboval prosperitu pracujúcim, demokracia prosperitu všetkým. Vieme veľmi dobre, ako sa tieto „izmy“ v praxi realizovali a realizujú. Komunizmus napokon povalil fašizmus keď červená armáda vtrhla do Berlína. Komunizmus bol zas vytlačený demokraciou. Demokracia má v sebe mechanizmus samozničenia. Uvidíme koľko ešte vydrží. Skalopevným stúpencom, zdá sa, nevadí fakt, že práve demokratickou cestou sa Hitler, teda fašizmus dostal k moci a že v ČSR demokratickými voľbami zvíťazila komunistická strana. Napokon, ako vieme, pozmenila rôznymi intrigami legislatívu a nastúpil komunizmus. Demokracia teda nie je zárukou prosperity a už vôbec nie je jediným správnym systémom. V konečnom dôsledku si to elity, držiace opraty moci vo svojich rukách, uvedomujú, podľa toho riadia systém nechávajúci len matné zdanie demokracie, aby tvrdošijní stúpenci majúci v rukách tento optický klam, si žili vlastnú ilúziu. V budúcnosti zvíťazí Pravda Božia. Takéto veci si pripomíname k vlastnému poučeniu. Raz budeme natoľko zrelí, že tohto dátumu nebude treba. 
         
5. júl - Sviatok svätého Cyrila a Metodazrušený
Dôvod: Išlo o celospoločenskú etapu, ktorá výrazne poznamenala život našich predkov Slovenov. Dnešné chápanie vtedajších udalostí je vplyvom falšovania histórie nedostatočné, v každom prípade nie je potrebné, aj keď sa raz dozvieme pravdu, aby sme spomienku na vtedajšiu dobu označili štátnym sviatkom, veď správne chápanie minulosti dá človeku viac ako najligotavejšie ceremónie. Ak niečo slávime a pripomíname, musí to mať nejaký dopad na prítomnosť. Aký dopad na prítomnosť, aj keď očistený od klamstiev, bude mať tento sviatok?  Osobne necítim potrebu jeho slávenia. Tí, ktorí by dnes argumentoval proti mne, volili by aj tak dôkazy sfalšované, napríklad nevedia, že Konštantín a Metod patrili k Origenovej škole, ktorá hlásala reinkarnáciu. Navyše, svätý je len jeden...Duch Svätý.    

29. august – Výročie SNPzrušený
Dôvod: Oslava niečoho čomu nerozumieme. Slovensko bolo od vojny uchránené až do vypuknutia povstania namiereného proti štátu. Došlo k pritiahnutiu nemeckých vojsk a k ozbrojenému konfliktu čo si vyžiadalo ničenie vybudovaného – infraštruktúry, priemyslu a toho najdôležitejšieho ľudských životov. V tom čase už ani transporty židov neboli realizované, ale po potlačení ich nemecké vojská opäť obnovili. Vplyvom SNP sa napokon na územie štátu nepritiahli len vojská nemeckej ríše, ale ku koncu vojny aj sovietske. Paradox všetkého spočíva v tom, že my sme brnkali po nose Nemcom, oni prišli, a keď sa valila červená armáda vidiac ich na našom území, samozrejme dorazila aj k nám a my im za to ďakujeme. Stačilo byť ticho, Nemca neprovokovať, vojna by skončila, Rusi by nemuseli chodiť. Ušetrili by sme aj mnohé životy, nielen židov, ktorí už mohli kľudne dočkať vojnu. Dostala sa mi informácia, že predsa len určité povstanie bolo plánované slovenským štátom, Tisovým krídlom, aby sme sa definitívne oslobodili a očistili od fašistického vplyvu, ktorý tu mal svoje zakorenenie v Tukovi. Niekto naschvál urýchlil tento proces a spôsobil tak veľké škody. Toto sa nemôže oslavovať, pričom nepopieram zúčastnenie aj hodnotných jedincov, ktorí čestne pristupovali k tejto veci.   

1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky - zrušený
Dôvod: Každý sviatok musí byť živý, to znamená prínosný  a u sebavedomého národa aj slávený. Deň Ústavy Slovenskej republiky nie je sviatkom prínosným, lebo ona aj keď nedokonalá, sa nedodržuje a národu je úplne „ukradnutá.“ V neskoršej dobe, ak nejaká Ústava bude existovať, tak to bude desatoro. Ďalej bude poukazovať na Slovenov, ako jedného z najstarších národov na Zemi a povzbudzovať ženy – Slovenky k čistému ženstvu, mužov – Slovenov k bohatierstvu a deti – Slovenčatá k radosti z detskosti. Ďalej bude Ústava vysvetľovať duchovné deje slovenstva, a síce, že slovenom sa môže stať ktokoľvek, kto žije podľa Slova Božieho bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu alebo vierovyznanie.  

15. september - Sedembolestná Panna Máriazrušený
Dôvod: Ježišova matka bola až neskôr opradená mnohými mýtmi. Aj modlitby, ku nej viažuce, sú ľudským produktom. Ježiš nikdy netvrdil, že Jeho matku máme velebiť, modliť sa k nej alebo prosiť. Zaujímavý je dátum 15. september, v kalendári stojaci len asi týždeň po Sviatku Čistej Ľalie.

1. november – Sviatok všetkých svätých - zrušený
Dôvod: Jeseň je obdobím citeľnejšieho kontaktu so záhrobným svetom, preto naši vnímaví predkovia úplne prirodzene spomínali na zosnulých, s ktorými sa možno aj vo svojich snoch stretli. Cirkev navliekla na túto prirodzenosť svoj výmysel o slávení svätých. Ako už bolo vyššie povedané, svätý je len jeden duch – Duch Svätý. Človek sa nikdy nemôže stať svätým, aj keby žil naozaj bezchybným životom. Tento omyl bude vykorenený a sviatok zrušený. Ľudia však, pod vplyvom obdobia, budú spomínať na predkov i blízkych zosnulých a chodiť na cintoríny. Osobne však necítim, že by mal byť niektorý deň štátnym sviatkom vzhľadom k tomu, že toto obdobie je dlhšieho časového rozpätia a víkendy nielenže budú zachované, ale vymizne aj náročná, otrocká robota.  

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciuzrušený
Dôvod: Najkomickejší sviatok aký máme, a to bezkonkurenčne. Ak sa ostatné dajú, ako tak obhájiť, tento v žiadnom prípade, je dokonca výsmechom národu. 17. novembra 1989 nebol komunistický režim zvrhnutí študentmi, ale naopak, on padol lebo sa tak režim rozhodol. Študenti boli len dymovou clonou. Cez noc sa z pravoverných komunistov stali pravoverní demokrati ... a privatizéri. O tomto sa už veľa popísalo a nemá zmysel viac sa  k tomu vyjadrovať . Aj zdravý úsudok predsa našepká, že nie je možné, aby totalitný systém povalili protestujúci žiaci. Veď on mal v sebe zakotvený aj trest smrti a na hraniciach sa strieľalo a odrazu napochodujú na námestia 20 ročné deti a príde demokracia. Udivujúce, že mnohí tejto konšpirácii uverili.

24. december – Štedrý deňzrušený
Dôvod: U kresťanov je to deň vyvrcholenia Vianoc. Bude presunutý na 29. december.

25. december – Prvý sviatok vianočný zrušený
Dôvod: Nepoznám kresťanský zmysel tohto sviatku, azda bol ustanovený za účelom zotavenia sa po prebdenej noci, keďže kresťania navštevujú o pol noci omšu. Po zrušený sviatku 24. decembra bude tento bezpredmetný.

26. december – Druhý sviatok vianočnýzrušený
Dôvod: Po zrušený 24. decembra budú sviatky 25. a 26. decembra bezpredmetné.   


Nové štátne Sviatky:

Jarná rovnodennosť – Slávime ňou vstup do Svjetovidovho nového roka začínajúceho Znamením Baran

Veľký Piatok – zmysel tohto Sviatku vysvetlený vyššie

18. apríl – narodenie Pána - Ježišom zvestovaného Syna Človeka, Abdrushina

29. máj – Predslávnosť Svätej Holubice

30. máj – Najväčší Sviatok, Slávnosť Svätej Holubice . Slávime Vyliatie sily skrz Ducha Svätého

31. máj – Poslávnosť Svätej Holubice

Letný Slnovrat

6. september -  Predslávnosť Čistej Ľalie

7. september – Slávnosť Čistej Ľalie. Do Stvorenie sa vylieva Čistota na podporu čistého ženstva.

8. september – Poslávnosť Čistej Ľalie

Jesenná Rovnodennosť – slávime ňou vstup do Perúnovho nového roka začínajúceho Znamením Myš.

6. december – pripomenutie si predčasného odchodu Pána - Ježišom zvestovaného Syna Človeka, Abdrushina zo Zeme a zlyhanie ľudstva

Zimný Slnovrat – slávime ním vstup do Svarogovho nového roka začínajúceho Znamením Ryby. V našom vnímaní pôjde o hlavný rok, od tohto dátumu budeme rátať ten kalendárny.

28. december – Predslávnosť Žiariacej Hviezdy

29. december – Slávnosť Žiariacej Hviezdy. Do Stvorenia sa vylieva láska, sú to Sviatky lásky.

30. december – Poslávnosť Žiariacej Hviezdy

Myšlienky tu napísané a prednesené teraz národu, by zanikli, ako slová v búrke vyrieknuté. Žiadneho ohlasu by nevyvolali. Avšak v budúcnosti bude téma na preorganizovanie vyššie spomínaných sviatkov aktuálna, je dosť možné, že štát nebude nič prikazovať. Ľudia sami vycítia, čo majú robiť, zvýšená duchovná sila urovná cestu prirodzenému. Ježišom zvestovaný Posledný súd je v plnom prúde, on to bude, ktorý vyčistí Zem od ničotností. 

V závere sa musí upozorniť, že prirodzené diania, ktoré sa nedostali do zoznamu štátnych sviatkov (ak vôbec bude taký pojem existovať) ľudia budú alebo môžu i naďalej rešpektovať a sláviť, veď nik nebude prikazovať, aby to alebo ono si nepripomenúvali. Napríklad pamiatka na zosnulých bude prirodzenou súčasťou ľudí, ale nie je potrebné ustanoviť konkrétny deň, keďže spojenie s oným svetom má dlhší časový úsek. Takisto kto má chuť sláviť máj, tak ako to slávili naši predkovia, môže.

Hymna Slovenskej republiky sa tak isto zmení. Namiesto dnešnej „Nad Tatrou sa blýska“ budeme mať hymnu „Kto za pravdu horí.“

Medzinárodné meno "Slovakia" sa zmení na "Sloveni."

Čas ukáže, či vyššie napísané sa zrealizuje, a v akej podobe.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.