18. 11. 2020

Nitrianska výzva na zmenu Ústavy Slovenskej republiky!


Prajeme vám, aby ste si raz, keď opustíte túto zem, pozerajúc na svoj pozemský život, mohli povedať: „V zložitej vojensko-politicko-ekonomickej situácii vo svete, berúc do úvahy Rakúsko-Uhorské vyrovnanie, Mníchovskú zradu, či dnešnú devastáciu právneho stavu Slovenska, som ja hrdá občianka a hrdý občan Slovenskej republiky nečakala a nečakal, že niekto iný spasí Slovensko a urobila som a urobil som zo svojej pozície všetko, aby som zabezpečila a zabezpečil, že Slovenská zem bude i naďalej patriť obyvateľom Slovenska, bude tu prirodzená vláda ľudu zakotvená v Ústave Slovenskej republiky priamou demokraciou ako to určila Prozreteľnosť!“

Prvá časť zmien sa týka novely čl. 4 a čl. 40 Ústavy SR, ohľadom prírodného (národného) bohatstva, včítane poľnohospodárskej pôdy a ochrany zdravia občanov SR: 

Súčasný text:

Čl. 4

(1) Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do ­spo­trebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon. 

Navrhovaný text v rámci novely:

Čl. 4

(1) Národné a kultúrne bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2) Národným bohatstvom je predovšetkým nerastné bohatstvo, pôda, lesy, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže.

(3) Kultúrnym bohatstvom sú predovšetkým

a) štátne symboly Slovenskej republiky; štátny znak ,štátna vlajka, štátna pečať

a štátna hymna,

b) národné kultúrne dedičstvo a pamiatky,

c) výrobná zručnosť

d) vedecko-technické skúsenosti.

(4) Národné bohatstvo a kultúrne hodnoty sú spoločným dedičstvom národa, ktorých ochrana a udržiavanie pre budúce generácie je povinnosťou tak štátu ako i povinnosťou každého z občanov Slovenskej republiky.

(5) Podrobnosti o vlastníctve a používaní národného a kultúrneho bohatstva ustanoví zákon 

Súčasný text:

Čl. 40

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. 

Navrhovaný text v rámci novely:

Čl. 40

(1) Každý má právo na ochranu fyzického i duševného zdravia.

(2) Súčasťou tohto práva je aj ochrana pred

a) dovozom, pestovaním, výrobou a predajom geneticky modifikovaných produktov,

b) dovozom a predajom výrobkov, produktov ohrozujúcich zdravie a život občanov,

c) dovozom, výrobou a predajom liečiv, diagnostických či testovacích prostriedkov ohrozujúcich zdravie a život občanov,

d) novými nanotechnológiami a technológiami mobilnej komunikácie ohrozujúcimi zdravie a život občanov,

e) nadmieru škodlivým ovzduším a jeho neprirodzenou modifikáciou.

(3) Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú a dobrovoľnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky.

(4) Podrobnosti o právach a podmienkach podľa ods. 1 až 3 ustanoví zákon.

 

Ďalšie časti zmien Ústavy SR budeme postupne zverejňovať, návrhy a pripomienky sú vítané!

https://www.facebook.com/Prezident-Slovenska-207457879422415

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Komentáre sú moderované.