24. 5. 2018

Globalizácia z pohľadu Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec

Koledov Dar Slovenom  sú Nové Védy Slovenov, pod ktoré spadá aj nové poznanie o astrológii – Nová Astrológia Slovenov pracujúca v heliocentrickej sústave.

Vo Stvorení sú dva druhy bytostí – Priame sily Bytostné (vlny svetla) a Krúživé sily Bytostné (častice svetla). Svetlo má, ako už fyzika vie, dva prejavy – vlnový a časticový.

Priamym silám (vlny svetla) zodpovedajú v astrologickej pojmológii  - Znamenia (Baran, Býk, Blíženec...). Musíme si uvedomiť, že zdrojom každého znamenia je konkrétna bytosť – Priama sila Bytostného. Každá táto bytosť vytvárajúca určité znamenie stojí výhradne vo vôli Božej a je obrazne povedané Jeho poštárom alebo poslom na Zemi. Prináša v presne stanovenom čase list od Všemohúce, v ktorom sa ľudstvu zasiahnutému daným znamením, dáva na vedomie: „teraz robte toto.“ Ako keď semafor na križovatke zasvieti na zeleno, dáva všetkým účastníkom cestnej premávky určité znamenie a všetci vedia čo majú robiť. Priame sily Bytostné Slnečnej sústavy sú v určitej vzdialenosti od Slnka rozostavané v 30 stupňových rozostupoch (obr. 1). V strede je Slnko a vôkol neho jednotlivé planéty v krúživých pohyboch sa v určitých časových intervaloch do jednotlivých znamení vnárajú.

obr. 1

Krúživým silám (častice svetla) zodpovedajú v astrologickej pojmológii – planéty (Mars, Pluto, Saturn...). Aj tu si treba uvedomiť, že o každú planétu sa stará konkrétna bytosť – Krúživá sila Bytostného výhradne naplňujúca vôľu Božiu. Planéty krúžia vôkol Slnka a v určitom čase sa vnárajú do konkrétneho znamenia. Pobudnú v ňom nejakú dobu, aby sa za krátko alebo aj dlhšie, v závislosti od konkrétnej planéty, dostali zas pod iný vplyv. Tu si treba uvedomiť, každé znamenie prináša iné kvality, iný druh činností, iné energie a toto všetko pôsobí vždy svojským spôsobom na danú planétu a samozrejme spätne na nás.

Nesmierne dôležitým faktorom vplývajúcim na náš život je rôzna úroveň hmoty. Hmota sa delí na Jemnú Hrubohmotnosť (úroveň našich myšlienok), Strednú Hrubohmotnosť (úroveň našich slov a emócii) a Hrubú Hrubohmotnosť (úroveň našich činov). Všetky tieto tri úrovne hmoty sú navzájom prepojené a ovplyvňujú celé dianie na Zemi.

Každá častica vo Vesmíre, teda aj človek, planéty, Slnko je vnorená do troch gúľ, pričom jednotným stredom všetkých gúľ je práve tá častica (človek, Slnko...). Jednotlivé gule sa nazývajú:

Svarogova guľa -najväčšia guľa predstavujúca Jemnú Hrubohmotnosť

Perúnova guľa – stredná guľa predstavujúca Strednú Hrubohmotnosť

Svjetovidova guľa – najmenšia guľa predstavujúca Hrubú Hrubohmotnosť

15. 5. 2018

Kresťania na Slovensku

Wratislaw Bohatier

Všeobecne zaužívaná predstava je, že na Slovensku žije asi 90 percent kresťanov. Takže asi všetci by sme mali prežívať raj na Zemi. Podľa toho ako to v súčasnosti (2018) na našom milovanom Slovensku vyzerá, tak to raj na Zemi určite nepripomína. Ako je to možné? Veď štatistiky neklamú.... V prvom rade si treba určiť kto je to kresťan. Kresťan je človek, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista. Priamo Syna Božieho, jeho slová, učenie, život.... To jest, že medzi seba a Pána Ježiša nepostavil ani Katolícky Výklad ani Pravoslávny Výklad ani Evanjelický Výklad ani žiaden iný Výklad  iných cirkví (možno povedať aj siekt, ktorých už je možno cez 20000). Nepotrebuje vôbec navštevovať žiadny chrám (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), nemusí počúvať žiadneho iného človeka, ktorí sa mu snaží slová, učenie, život Pána Ježiša sprostredkovať (avšak kľudne môže, ak mu v nasledovaní napomáha), stačí jednoducho chcieť, prosiť o službu a sám život mu ukáže a povedie človeka, aby Jeho učenie dostal do mäsa a krvi.

Čo však vraví štatistika o množstve Kresťanov na Slovensku, ak si ju riadne preštudujeme? Podľa údajov, ktoré som našiel na http://www.vlada.gov.sk/slovensko, tu máme 0,00 percenta obyvateľov Slovenskej Republiky, ktorí sa hlásia ku Kresťanstvu. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je rozdelenie obyvateľstva podľa náboženského vyznania nasledovné:

  •         rímskokatolícke (62,0 %),
  •         evanjelické a.v. (5,9 %),
  •         gréckokatolícke (3,8 %),
  •         reformovano kresťanské (1,8 %),
  •         veriacich menších cirkví (2%),
  •         veriaci neregistrovaných cirkví (0,5%),
  •         nezistené (10,6%),
  •         bez vyznania (13.4%)


Žiaden Kresťan sa tam nenašiel, iba ak nanajvýš Reformovaný, alebo taký, ktorý to radšej neuviedol teda v podstate zaprel (Bez vyznania, Nezistené, Iné a neregistrované). Preto, to čo dennodenne prežívame, vo všetkých oblastiach života (v rodine, práci, na úradoch, atď.) určite nepripomína raj na Zemi.

Význam slov

REpublika – public po anglicky znamená verejný, štátny a RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela. Lucifer verejne.

REformovaný - RE je egyptske označnie Lucifera, padlého anjela teda Luciferom formovaný.

28. 3. 2018

Zamyslenie k Veľkej noci

Martin Hruštínec

Ako správne chápať obetu Ježiša Krista, ktorou prelial krv za poblúdené ľudstvo?

Je mnohými cirkvami  a sektami správny výklad tejto obety, podľa ktorého Ježiša Krista poslal sám Otec ne Zem preto, aby sme ho priklincovali o drevo a tento čin má zmyť naše hriechy?

Ako je však možné, že tento výklad vyslovene odporuje Božiemu prikázaniu nezabiješ, odporuje mnohému čo Ježiš sám učil a odporuje aj známym slovám povedanými na kríži: „Otče, odpusť im, lebo nevedia čo činia?“

Zhodneme sa na jednej veci. Išlo o obetu.

Avšak ľudský výklad tejto obety je v hlbokom rozpore s tým čo sám učil.

Skúsme sa obrazne pozrieť na celú vec.

Predstavme si, že nejaký podpaľač dom podpáli a v tom dome sú ľudia. Na pomoc príde záchranár, ktorý vidiac situáciu sa rozhodne zachrániť ľudí uviaznutých v horiacom dome. On vie, že ho to môže stáť život ale i napriek tomu sa vrhá do plameňmi  zasiahnutého domu a pomáha jednotlivým ľuďom – či už ich hádže z okien do pripravených plachiet alebo ich vynáša von. V jednom okamihu sa  celá horiaca stavba zrúti a v ruinách zomiera aj záchranár. Každý vie, že daný záchranár sa obetoval, teda že riskoval vlastný život, aby mohol zachrániť svojich blížnych. Nikto nebude hovoriť, že táto jeho obeta sa môže nazvať obetou len preto, že pri nej zomrel. A nikto nebude hovoriť, že chvála podpaľačovi za jeho čin, lebo inak by nebolo obety. Naopak, vieme, že z jeho strany by išlo o obetu aj keby prežil.

Hovoríme našim požiarnikom riskujúcich životy, že „až keď pri svojej akcii zomriete, až vtedy budeme hovoriť, že sa obetovávate? Vy čo žijete, máte smolu, nebudeme hovoriť, že sa obetovávate, kto z vás umrie, až ten sa obetoval.“ To je absolútny nezmysel. A takýto nezmysel sme prijali aj voči Ježišovi Kristovi.

Ježiš Kristus sa obetoval podobne ako požiarnik – záchranár, vidiac zblúdené ľudstvo išiel mu vysvetliť Božie (prírodné) zákony, alebo zákonitosti. Lebo len rešpektovaním týchto zákonitostí môže byť človek šťastný. A to, že pri tejto misii ho temnom ujarmené ľudstvo pribilo na drevo, je to isté ako smrť záchranára v horiacom dome. 

Skúsme nad tým uvažovať, rozmýšľať a pýtať sa svojho vnútra ako to celé je. Je našou povinnosťou byť aktívny pri hľadaní Pravdy. Tak smelo do toho! 

6. 3. 2018

Vražda Tisu, prevrat komunistov a dnešná doba z pohľadu Novej Astrológie Slovenov


Martin Hruštínec

Naši predkovia Sloveni poznali pôsobenie a vplyv planéty Jupitera. Táto znovuzrodená múdrosť vďaka Novým Védam Slovenov nám odhaľuje mnohé. Pozrime sa na súčasné dianie u nás. Jupitera prináša vždy niečo špecifické a v tomto období okrem iného aj 12-ročný súd. Keď sa pozrieme na jej postavenie v Perúnovom kole Slnečnej sústavy teraz a pozrieme si jej identické postavenie naposledy, tak sme vo veľmi zaujímavom období. Tieto identické postavenia nám prinášajú podobné deje.

18. 4. 1947 bol popravený prezident Tiso – tomuto dátumu prislúcha 8. 6. 2018

25. 2. 1948 sa k moci dostali komunisti (na 50 rokov sa zmenil režim) – k tomuto dátumu prislúcha  18. 4. 2019

Takže na základe tohto vieme usúdiť, že identické snahy budú chcieť byť realizované. Odstránenie Tisu bolo odstránením osobnosti slovenského národa. Môžme očakávať chcenie odstrániť „vodcu“, pritom za vraždu považujme aj morálnu, politickú, inak povedané odstavenie od vplyvu a moci. Následne za pár mesiacov prevzatie politickej moci niekým a zmena režimu na Slovensku, ktoré sa bude uberať už inými cestami. Totožnosť vývoja neexistuje, preto ak to v minulosti boli komunisti teraz to bude určite niekto iný.

Do úvahy musíme nevyhnutne zahrnúť slobodnú vôľu jednotlivcov, postavenie iných planét, ktoré sa už zmenilo, zvyšujúci sa tlak Svetla, preto nejde o identickú dobu, ale planéta Jupitera ako veľmi špecifická, našimi predkami nazývaná tiež Kráľomoc, je v identickom postavení.

Pripodobniť to môžeme napríklad zime. V tomto ročnom období sa tiež nachádzame v určitom špecifickom postavení ako každú zimu, avšak ona je vždy podobná ale nikdy nie rovnaká.

Obdobný článok: