Stránky

20. 10. 2012

Hlbšie pochopenie sviatku pamiatky zosnulých


Hlbšie pochopenie sviatku pamiatky zosnulých každoročne pripadajúceho na 2. novembra, pomôže človeku k jeho živšiemu a vedomejšiemu prežívaniu.

Prvé čo si musíme uvedomiť je skutočnosť, že život po smrti nekončí. Od mŕtveho tela sa oddelí duša a putuje do oblastí, ktoré kresťanská terminológia označuje očistec. Hovorí sa mu aj záhrobie, onen svet alebo jemnohmotnosť. Niektoré duše však ostanú uviaznuté na Zemi a trvá dlhší čas kedy sa do tohto záhrobia (kam patria) dostanú. Je obrovské množstvo úrovní očistca, kde duše absolvujú ďalšiu etapu vývoja. Funguje to tak, že sa človek po smrti dostane do takej oblasti, aká zodpovedá jeho momentálnemu duševnému stavu. Lakomci sa medzi lakomcami ocitnú, závistlivci medzi závistlivcami, ohovárači medzi ohováračmi ale aj šľachetní medzi šľachetnými. Tu na Zemi sme všetci pospolu, vedľa seba. V záhrobí také niečo neexistuje.

Je náhoda, ak práve na jeseň si pripomíname zosnulých? Naši predkovia ako citlivejší a vnímavejší tento dej živo a vedome prežívali. Oni vedeli, že sa otvárajú brány záhrobia a ich blízki zosnulí môžu prichádzať priamo k nim na návštevu. Síce sa tieto návštevy môžu diať počas celého roka, ale práve na jeseň je to najintenzívnejšie.

Veľké množstvo sviatkov pôvodnej slovenskej kultúry sú prekryté cirkevnými sviatkami. To nastalo po páde našej ríše a následným postupným pokatolizovaním spoločnosti. Je vždy veľmi ťažké tisícročia zakorenené poznanie, zvyklosti odstrániť z vedomia národa a tak tieto  živé sviatky prelepili tými svojimi – katolíckymi. Jedným z nich je aj sviatok všetkých svätých, ktorý pripadá na jeden deň pred našim sviatkom - pamiatky duší zosnulých predkov. Tu treba prísne podotknúť, že v celom Stvorení len jeden Duch sa môže menovať Svätým – Duch Svätý, časť Vôle Všemohúceho. A ak pôjdeme ešte ďalej, tak zistíme, že mnohých tzv. svätých si cirkev vymyslela.   

Odbočme na chvíľu za ,,veľkú mláku“ do USA. Keď u nás si pripomíname našich zosnulých, tak v západnom svete hlavne v USA, Kanade, Írsku, Spojenom Kráľovstve, Portoriku, ale aj v Austrálii a  Novom Zélande [1slávia Halloween. Prečo práve v tomto období? Aj u nich ich predkovia tento kontakt s mŕtvymi vyciťovali. Oni vedeli, že práve na jeseň prichádzajú ich zosnulí príbuzní alebo priatelia, že sa otvára onen svet. Vedome to slávili, vedome to žili. Až neskôr keď sa človek otupil, keď stratil kontakt s jemnejším svetom toto poznanie začal považovať za nezmysel, potom už len zo zvyku slávil tieto veci. Pre Američanov je typické to známe wow, super a robenie z vecí senzácie. A tak aj tieto deje tak prifarbili fantáziou, že dnes majú z pôvodného sviatku len gýčový halloween. 
  
U nás je však obdoba pogýčovania v niečom inom. Taktiež sme už celkom zabudli na pravý význam, zabudli sme, že sa otvára bránana sny, v ktorých sa nám prihovárajú naši blízki z onoho sveta...zabudli sme. Sviatok chápeme už len ako pripomienku nášho milovaného zosnulého, ktorý už neexistuje...alebo nad tým ani nerozmýšľame, a keď sa opýtate človeka, tak pokrčí plecami a povie ,,neviem“. Sme nevedomí v týchto veciach. Slávime niečo čomu nechápeme! Iní sa uspokoja s domnienkou, že ich blížny je v nebi. Ale aj to je nevedomosť, lebo cesta do neba je nesmierne ďaleká.  Ďalší vyzdobujú hroby už len kvôli druhým, aby ich neohovárali. Sme proste neživí! A z tejto neživosti vzišla nová móda – umelé kvety. Zákonom rovnorodosti, tým že vo vnútri sa správame k sviatku neživo, umelo, na hroby kladieme neživé, umelé kvety!

Začnime vážne skúmať tento sviatok. Začnime cítiť tú jednoduchú skutočnosť, že naši milovaní naďalej existujú a že sa v modlitbe môžeme za nich prihovoriť, dokonca sa s nimi vnútorne spojiť. Príhovor za zosnulého je pre neho obrovským požehnaním. Modlitba je úžasná v tom, že ak je úprimná, tak vždy nájde nášho milovaného nech sa nachádza kdekoľvek...či už v pekle alebo v nádherných výšinách záhrobného sveta. Ani peklo netrvá večne, ak človek pochopí, kde robí chybu a začne s pokáním, tak sa odtiaľ dostane. Láskou naplnená modlitba je preto obrovskou pomocou.

Zdroje:
[1http://sk.wikipedia.org/wiki/Halloween

Martin Hruštínec