22. 10. 2016

Pravidlá správania pre učiteľov pred 100 rokmi v cárskom Rusku1. Učiteľka nesmie chodiť na stretnutia s mužom

2. Učitelia sa nesmú ženiť a vydávať počas školského roka

3. Všetci učitelia sa musia zdržiavať doma od 20.00 do 6.00 hod, ak sa práve nemusia venovať práci súvisiacej s vyučovaním.

4. Učiteľ sa nesmie dlhšie zdržiavať v kaviarni a reštaurácii

5. Je zakázané vycestovať za mesto bez súhlasu školskej administrácie

6. Je zakázané fajčiť

7. Učiteľka nesmie cestovať v kočiari alebo v aute spolu s mužom, ak to nie je jej brat alebo otec

8. Učitelia nesmú nosiť odev vyzývavých farieb

9. Je zakázané farbiť si vlasy

10. Učiteľka je povinná mať pod vrchným odevom minimálne dve spodničky

11. Šaty nesmú byť kratšie ako 7 centimetrov od členka

12. Učitelia sú povinní udržiavať poriadok v triede: každý deň musí byť podlaha pozametaná a vyumývaná horúcou vodou a mydlom. V zimnom období je učiteľ povinný zakúriť v peci o 7.00, aby o 8.00, keď prichádzajú deti, bolo v triede teplo.

20. 10. 2016

Tiaž kríža

Maria Halsebandová


Svatý kříž stojí nad zemí a jeho sedmero paprsků ji zasahuje mocnou silou. Božskou silou. Božské Světlo, již z něho proudí, drtí zlo, očisťuje chorobu a pozvedá dobro. Těžké jsou nyní pozemské dni pro lidstvo, těžké a tísnivé jako dosud nikdy. Paprsky Svatého Kříže vytryskují v nádherném, nejčistším bílém Světle Boha Otce a zasahují vesmír. Obletuji zemi jako blesky a každý paprsek, který dosáhne země, zazáří jinou barvou a každý přináší soud Syna Člověka. Paprsky se jmenují: Víra, Láska, Věrnost, Spravedlnost, Čistota, pokora a bázeň Boží.

"Jen se podívejte na ten balík dopisů, co došel na ten hloupý inzerát," pravil redaktor šéfovi, který šel okolo. Šéf se obrátil a díval se ze zájmem, jak pořadač srovnává dopisy do skříně, neboť schránka šifry byla již přeplněna.

"Jaký to byl inzerát?" tázal se stručně.

"Což se již nepamatujete, pane Kramer na inzerát, který byl ve všech velkých listech i v zahraničí?" tázal se redaktor a podal šéfovi výstřižek inzerátu. Kramer četl: "Prosím všechny, kdo viděli kříž, o krátkou zprávu, pokud možno s udáním dne a hodiny a jak zjev vypadal. S díkem dr. H." - "To je jakýsi divný žert a jistě ho mnozí napálí," mínil se smíchem. "Zdá se, že na to v naší ubohé zemi jsou pořád ještě peníze. Odebral si již poštu?"

"Přijde patnáctého," odpověděl pořadač. "Do té doby máme to zde uschovat."

"Uložte tu poštu u mne, chci se na toho podivného chlapíka podívat až přijde," pravil šéf a odešel.

13. 10. 2016

O deštrukcii ľudstva ako súčasnom cieli svetovej elity

Milan Šupa
Tento článok je pokusom o demaskovanie najrozličnejších spôsobov deštrukcie osobnosti ľudí, uplatňovaných v súčasnosti a zároveň tiež pokusom o poodhalenie príčin, prečo sa tak deje a koho je to zámerom.
Každý, kto sa vnímavejším spôsobom rozhliada okolo seba, nemôže nevidieť, ba musí mu to byť až nápadné, ako sa intenzívne a v masovom meradle cielene pracuje na deštrukcii osobnosti človeka, ako i vzájomných medziľudských vzťahov.
V prvom rade sú to médiá, ktoré programovo šíria povrchnosť, plytkosť, prázdne senzácie a nenáročnú, až primitívnu zábavu. Skrytým účelom je vypĺňanie voľného času ľudí bezobsažnosťou a povrchnosťou, ktorá z nich formuje povrchné a plytké bytosti, takmer neschopné samostatnejšieho myslenia. Túto úlohu plní televízia, predovšetkým komerčná, komerčné rádiá, bulvárne printové médiá a samozrejme internet.
Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialisticky konzumného spôsobu života. Prijatie tohto modelu za svoj degraduje myslenie a uvažovanie ľudí iba na hmotu a veci s ňou súvisiace. Takže nakoniec, ak aj trochu myslia, všetko ich myslenie je úzko obmedzené hranicami hmotného a materiálneho sveta. Nič vyššieho, hodnotnejšieho a vznešenejšieho pre nich neexistuje. Duchovný rozmer bytia sa stáva ilúziou, niečím absolútne nereálnym a teda v konečnom dôsledku zbytočným.
S filozofiou konzumu úzko súvisí honba za peniazmi a ziskom. To so sebou nevyhnutne prináša určitý druh bezohľadnosti, ktorá deformuje a ničí vzťahy. Na mnohých pracoviskách preto vládne šikanovanie, šplhúnstvo, podliezavosť, podrazáctvo, či udavačstvo, prostredníctvom ktorých sa jedni dostávajú k lepším pozíciám a lepším peniazom ako druhí. Sme maximálne pracovne vyťažení, žijeme v strese a ak aj máme viac peňazí a väčší blahobyt ako v minulosti, pocit životnej pohody sa vytráca. Nemáme na seba čas a zanedbávame svoje deti, ktoré sa stávajú obeťami virtuálnej reality internetu, obeťami počítačových hier, alkoholu, drog či mnohých iných nástrah.

8. 10. 2016

Niečo pre zástancov potratov


Z pohodlia si konštruujete všakoaké teórie o tom, prečo má žena právo na potrat. Vy konštruktéri, ak by vaše matky boli infikované vašimi teóriami, tak už nesedíte pri facebooku a nevypisujete svoje teórie, lebo by ste možno patrili medzi potratených! Áno vy, čo teraz žijete a dýchate. A možno, že podaktorí ste aj dielom znásilnenia ale vy dobre viete, že váš život má cenu i napriek týmto okolnostiam. Určite teraz neľutujete, že chirurgickým zákrokom lekára v čase, keď sa vaše telíčko v lone matky ešte len vyvíjalo, neskončilo v nejakom nemocničnom odpadkovom koši. Choďte vy zástancovia potratov poďakovať svojim matkám, že vás donosili, porodili a nepočúvali pseudoteórie nevedomcov, ktorých štafetu ste teraz prevzali vy. Choďte sa pozrieť na síce postihnutých ale šťastných ľudí, ktorí by podľa vašich teórií tu nemali byť, lebo ich život a život ich rodičov, by bol o ničom. Choďte za nimi a opýtajte sa ich čo hovoria na váš názor a či by boli radi ak by ich matky išli na potrat, keď ich nosili pod srdcom. Budete im závidieť tú radosť a vnútorné šťastie, ktoré ste vy zapantrošili. Spamätajte sa!

Martin Hruštínec