30. 3. 2016

Poznanie o čase zúčtovania - o konečnom súde - o veľkej očiste zeme

Jaroslav Rajnoha

Pred konečným zúčtovaním, veľkou očistou Zeme, tu ľudia máme k pomoci a ku skutočnému poznaniu Božej Pravdy aj „večné evanjelium“ , ktoré je šírené do celého sveta. Je ním dielo: Vo Svetle Pravdy. Posolstvo Grálu od Abdruschina - Ducha Pravdy - Ducha svätého - Vôli Božej - Imanuela - druhého pomocníka pochádzajúceho priamo od Boha pre nás ľudí. Poukazovala na neho už aj Biblia: „Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.“ – Matúš 24:14. „Ale Tešiteľ, Duch svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám, čo som vám povedal.“ - Ján 14: 26; „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ -  Ján 15:26; „Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.“ - Ján 16:7; „A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.“ - Ján 16: 8; „Keď príde on, Duch pravdy, UVEDIE VÁS DO PLNEJ PRAVDY, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a ZVESTUJE VÁM, ČO MÁ PRÍSŤ.“ - Ján 16: 13;

Pán Ježiš nás naučil modliť sa v modlitbe Otče náš: „ ...príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja svätá ako v nebi, tak i na Zemi. ...“ Vyjadrujeme teda v tejto modlitbe túžbu po tom, aby raz nastalo kráľovstvo Božie aj tu na Zemi? Potom by sme však mali preukázať aj odhodlanie, urobiť všetko preto, aby sme sa dokázali vpraviť do vôle Božej. Áno, „kráľovstvo Božie“ (nie je ním myslené nebeské Božie kráľovstvo, ale len jeho odlesk), môže nastať i tu na Zemi, potom keď ľudský duchovia očistia - vyperú svoje „štíty - duše“ od nánosov zla. Len potom môže nastať skutočný, všade prítomný, všade sa rozliehajúci mier medzi ľuďmi i národmi....tzv. "Tisícročná ríša mieru“. Je o nej zmienka i v Biblii: „Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“ - Zjavenie Jánovo (Apokalypsa) 20:1-3. A skutočný, všade prítomný mier po veľkej očiste Zeme, pri už aj súčasnom, no stále však silnejúcom tlaku Božieho Svetla na ľudské duše aj nastane! Pre tých, ktorí sa doposiaľ preukazovali a aj v tomto čase konečného zúčtovania sa preukážu ako hodní života v Božom kráľovstve, teda očistení od svojich vedomých previnení a hriechov... Dôležité bude JEDNOZNAČNE PREUKÁZAŤ ČISTÉ A DOBRÉ CHCENIE !!!, teda preukázať snahu myslieť čisto a konať dobro v zmysle Najvyššieho Dobra, teda to čo je Bohom chcené. A čo je Bohom chcené, to je odjakživa povinnosťou ľudského ducha hľadať to, snažiť sa poznať to! Pravdu (Božie Slovo) obidvoch Božích vyslancov: Lásky Božej - pána Ježiša i Vôle Božej, Ducha Svätého - pána Imanuela, musíme najskôr správne pochopiť a potom dokázať podľa nej aj žiť!.

Poznáme tieto Slová pána Ježiša: „Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.“ - Marek 13:28-29. Ak sa dejú v prírode veľmi často, v nahustenej miere, také úkazy ako v dnešných časoch pozorujeme: zemetrasenia, povodne, tajfúny, obrovské prírodné požiare, keď teda naplno pracujú všetky štyri prírodné živly: zem, voda, vzduch, oheň; ďalej ak pomaly, ale isto v dôsledku silnejúceho tlaku Božieho Svetla troskotá už takmer každá ľudská ješitnosť; ...a ak pomaly, ale isto v dôsledku troskotajúcich ľudských ješitností všade, vo všetkých oblastiach narastá zmätok a neistota; mohlo by byť niečo blízko? Ak to stále ešte niektorí nedokážu vidieť, alebo vidieť nechcú, raz to tak či tak všetci uzrú, pretože v dôsledku stále už len silnejúceho tlaku Božieho Svetla bude všetko, kde je ešte prítomná ľudská ješitnosť, či nedbanlivosť rešpektovania zákonitostí, ktoré boli do Stvorenia vložené jeho Tvorcom, v dôsledku tohto tlaku privedené až do takej miery, aby to všetkým bolo zrejmé, každému jednotlivcovi, no v konečnom dôsledku i každej skupine, organizácii, korporácii, či spoločnosti. Treba preto včas dať na to pozor! S vyčkávaním do posledného okamihu, pri najvyššom tlaku Božieho Svetla už nemusí byť možnosť ani čas na nápravu a preukázanie sa, že človek dokáže žiť podľa Božieho Slova!

*** slovo ješitnosť (tento český výraz) je totiž veľmi výstižný spoločný menovateľ pre: márnomyseľnosť, pýchu, velikášstvo, samoľúbosť, namyslenosť, nadutosť, domýšľavosť, povýšeneckosť, povznesenosť, nadradenosť, vypínavosť, aroganciu, či spupnosť ...

Odkaz na článok: Kto za pravdu horí

29. 3. 2016

Na zamyslenie! Obraz o živote ranných kresťanov verzus obraz z dnešných časov

Jaroslav Rajnoha

Pán Ježiš Kristus prišiel na Zem preto, aby ľuďom priniesol Svetlo do ich životov, aby im toto Svetlo mohlo byť oporou, ktorá ich spoľahlivo privedie k bránam večnosti. Mať vždy dostatok Svetla vo svojom živote však znamená, žiť podľa Ježišom prineseného Božieho Slova. Ježiš Kristus neodvolal svoje učenie, svoje Slovo, tiež nepoprel svoj Božský pôvod ani pod hrozbou popravy na kríži. Prišiel svojim Slovom pomáhať vyvíjajúcim sa ľudským duchom. Ak by bol totiž svoj Najvyšší pôvod poprel a svoje učenie odvolal, tak ako vtedy na neho naliehali jeho odporcovia, ako podmienkou za jeho prepustenie na slobodu, potom by už asi nikto bol neuveril jeho Slovám. To sa však ani nemohlo stať, pretože pánovi Ježišovi o to práve išlo, aby sa nestratilo Božie Slovo – teda prinesené Svetlo, aspoň z tých málo ľudských duší, ktoré ho do svojho vnútra už vpustili a zobrali si ho k srdcu. Drvivá väčšina vtedy žijúcich ľudí ako vieme zostala k jeho Slovám ľahostajná, alebo sa postavili proti nemu a jeho učeniu, pretože jeho Slová narúšali ich dovtedajší, zabehnutý pohodlný spôsob života, teda zabehnutý „hriešny“ stereotyp a taktiež niektorým bolo ťažké opustiť už rozšírené učenie o Bohu, o jeho prikázaniach a pravidlách, ktoré na základe predošlých udalostí (Mojžišové tabuľky, starozákonné biblické zjavenia a pod.) vykladali vtedajší kňazi. Málo bolo tých, usilujúcich sa ľudských duchov, ktorí hľadali skutočnú Najvyššiu Pravdu a Spravodlivosť nadovšetko, ale tí však už v tom čase správne tušili a správne pochopili, že to čo priniesol Ježiš výrazne prevyšuje výklady vtedajších kňazov o Pravde Božej. Vo svojich dušiach cítili, že práve toto je to pravé Svetlo, pravé Slovo Pravdy, ktorého je treba sa držať a podľa neho žiť! Takých ľudí bolo síce málo, ale o to viac sa Slovo Ježišovo zapísalo do ich duší, do ich sŕdc a tí sa ho nevzdali ani po Ježišovej smrti, ale si ho uchovali a snažili sa podľa tejto Pravdy žiť a šíriť ju ďalej všetkým, ktorí ju hľadali a dokázali ju pochopiť ako jedinú správnu!

28. 3. 2016

Na zamyslenie! Náboženské vedenie ľudí v časoch Ježiša Krista a dnes

Jaroslav Rajnoha


Je to už skoro tri a pol tisícročia čo nám ľudom bolo poslané prostredníctvom Božieho posla Mojžiša: Desatoro Božích prikázaní. Teda Slovo Božie – desať prikázaní ako správne žiť! Potom postupne boli ľudom priblížené aj skutočnosti, ktoré sa stali súčasťou staršej časti Biblie (tzv. Starého zákona), samozrejme so zreteľom na vtedajšiu úroveň chápania ľudí, preto sa ani nemožno čudovať tomu obrazovému, až rozprávkovému podaniu! A na to vzniklo náboženstvo, ktoré malo postupne svojich vykladačov písma, kňazov, veľkňazov, či najvyššieho veľkňaza, ktorí nábožensky "duchovne" viedli široké masy ostatných ľudí. A mnohí ľudia sa aj veľmi radi nechali viesť, bez vlastného zastavenia sa, bez vlastnej sebakontroly, zamyslenia sa, či sú vedení správne! Bolo to predsa také pohodlné nechať sa viesť, veď sa tak mnohým nebolo treba duchovne namáhať, skúmať v čom je pravda a v čom nie je. Je predsa ľahšie to prenechať na niekoho kto sa v tom kvázi sám pokladá za „odborníka“. Mnohí si možno hovorili: „Tí by sa predsa nemohli mýliť, veď sú zasvätení Bohu, sám pán Boh predsa osvecuje ich myseľ a vedie ich konanie.“ A tí, ktorí kvázi "duchovne" viedli ostatných.., ..aj interpretovali (vykladali) toto prinesené Slovo Božie správne? ... a žili podľa neho správne? O ďalších približne 1400 rokov po Mojžišovi prišiel na Zem Boží Syn pán Ježiš Kristus, ktorý sa narodil na tú dobu v DUCHOVNE NAJVYSPELEJŠOM (židovskom) NÁRODE !!! A tým čo dovtedy nábožensky "duchovne" viedli tieto široké masy ľudí hovoril okrem iného aj takéto slová (je to len sprostredkované ľuďmi), citácia z Biblie:

27. 3. 2016

Ľudská duchovná pohodlnosť

Jaroslav Rajnoha

Najspoľahlivejším tromfom Antikrista voľakedy ako i dnes je ľudská duchovná pohodlnosť. Táto ľudská vlastnosť víta Antikristove zámery s doširoka otvorenou náručou. Veľmi rafinovaným spôsobom prostredníctvom nej, tak mnohým ľudom podsunul mnohé zavádzajúce a zlé myšlienky, ale najotrasnejšia z nich a dodnes ju živí, je: že na ich spasenie, resp. vykúpenie bude stačiť smrť Syna Božieho na kríži a jeho následné "vzkriesenie". Stačí údajne uveriť tomu, že pán Ježiš svojou preliatou krvou na kríži zároveň zmyl, resp. zobral na seba aj ľudské hriechy, že je to obeta zmierenia sa Boha s ľuďmi. Čím pohodlnejšia verzia ako dosiahnuť život večný sa niektorým ľudom predostiera, tým je pre nich prijateľnejšia, len nech je potrebná ešte k tomu čím najmenšia vlastná námaha a snaha o čistotu a dobro, alebo najlepšie žiadna! Stačí keď sa o "obete zmierenia", ktorá zobrala so sebou aj ľudské hriechy vyslovuje nejaká svetská autorita a už sa to mnohým javí ako veľmi vierohodné. Veď vysoké autority s podobným zmýšľaním sa prezentovali už aj v časoch Ježiša Krista, ktorých on sám nazýval pokrytcami a farizejmi. Vôbec ich nevyrušuje ani fakt, že to čo bolo vykonané Synovi Božiemu bolo prejavom najpodlejšieho ľudského zla (nenávisť, zrada, neľudské zaobchádzanie, posmievanie, vražda) aké je len vôbec možné! Za toto chce niekto pred Bohom očakávať vykúpenie??? Tak teda smelo, čo hovorí svedomie...? Koho odpoveď je NIE a zároveň hovorí, že určite bude dôležité to ako sa človek dokáže riadiť a konať podľa Božieho Slova, ktoré Ježiš hlásal, že toto sa bude hodnotiť, potom ale o žiadnej obete zmierenia, nemôže byť ani reči, pretože sú to dve protichodné veci! Pán Ježiš nás PRIŠIEL VYKÚPIŤ SVOJIM SLOVOM PRAVDY a hodnotené je práve to ako ho dokážeme uplatňovať a rešpektovať v každodennom živote! Zavádzajúca myšlienka, ktorú človeku našepkáva Antikrist, že Ježiš prišiel človeka vykúpiť svojou smrťou a zobral ešte aj jeho hriechy na seba, ho vlastne tým aj výdatne podporuje v tom, že môže donekonečna "hrešiť" koľko chce. Podľa mnohých tak bude stačiť, keď človek v poslednej sekunde oľutuje, že konal zle (alebo znovu oľutuje, že konal rovnako zle tak ako už aj predtým, resp. ešte horšie) a všetko má vybavené. Toto má v človeku podporovať snahu o dobro a čistotu v každodennom živote? Nie, uvedená myšlienka je priamou podporou zla a tak to nateraz aj skoro všade vyzerá! Ak by obetou zmierenia mali byť z ľudí odoberané ich hriechy, potom by už teda žiadne nemali, aj keby ďalej akokoľvek "hrešili"? Takto by to samozrejme mnohým vyhovovalo a mnohí by to uvítali, ale Božia spravodlivosť nie je malichernosť a bude brať za dôležitú práve len ľudskú námahu a snahu o čistotu a dobro v každodennom živote!

26. 3. 2016

Poznanie o existencii minulých životov (o reinkarnácii, o prevteľovaní ducha)

Jaroslav Rajnoha

Len na sociálnej sieti Facebook sa skoro 200 000 ľudí hlási k slovenskej stránke Reinkarnácia (k existencii minulých životov). Koľko ich však môže byť v skutočnosti? Znamená to, že už mnohí možno aj začínajú tušiť zrnká skutočnej Pravdy a mnohým sa teda začína vo vedomí niečo vyjasňovať z tej Pravdy Najvyššej a jej princípov. Mnohí z nás si tak začínajú uvedomovať, že život nemôže byť postavený na náhodách a že jedine z reinkarnácie (z existencie minulých životov, resp. z prevteľovania ducha) môže vyplývať Najvyššia spravodlivosť ku každému človeku, ktorá zahŕňa hlavne napr.:
 - počet a veľkosť obdržaných talentov pri narodení,
 - obdržané schopnosti,
 - zdravie pri narodení,
- spätné pôsobenie za dobré i zlé skutky z minulých životov počas tohto súčasného života (karma, resp. osud) inak povedané:. „Každému sa raz všetko vráti."

25. 3. 2016

Poznanie o Pánovi Ježišovi Kristovi


Jaroslav Rajnoha
  • Pán Ježiš bol poslaný svojim Otcom na Zem, aby vydal svedectvo o Pravde – aby hlásal Pravdu svojho Otca ľudom, nie aby sa nechal popraviť na kríži! Na kríži zomrel preto, že ľudia nedokázali jeho Pravdu prijať do svojich „duší“... Pravda narúšala ich dovtedajší „hriešny“, im vyhovujúci spôsob života, narúšala ich stereotyp... a tak väčšine ľudí nebolo po vôli meniť svoj život podľa nej. Ak by jeho Pravdu prijať dokázali, potom by nevykonali z nenávisti ten čin, ktorý vykonali. A že jeho smrť na kríži nebola Bohom chcená potvrdzujú aj Ježišove slová: „Otče odpusť im, lebo nevedia čo činia“. Piate Božie prikázanie znie: Nezabiješ!; 

24. 3. 2016

5. Zodpovednosť (pokračovanie)


Najzákladnejšie zákonitosti pre život človeka

Jaroslav Rajnoha

1. ZÁKON SPATNÉHO POSOBENIA, alebo v ľudovej terminológii inak povedané: „Každému sa raz všetko vráti“„Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo“„Náhody neexistujú“... Áno, všetko čo sa nám v živote deje má svoju presnú príčinu, svoj dôvod. Ak by sa človeku za jeho skutky z minulosti nevracalo nič, alebo by sa mu vracalo v spätnom pôsobení len to dobré a zlé nie, nikam by ho to neposúvalo, nezdokonaľoval by sa, ale by stagnoval, alebo by išiel vo vývoji späť a to k horšiemu, k horším vlastnostiam. To preto, lebo by svoje chyby, tým pádom žeby sa mu nevracali, ani za chyby nepovažoval a robil by ich aj naďalej a možno ešte vo väčšej miere ako predtým. Ak sa mu však jeho pochybenia vracajú, dokáže mnohé veci správne prežitím precítiť a tiež len v prežití si ich aj uvedomiť a v skutkoch naprávať!

14. 3. 2016

Symbolika v deň volieb

Martin Hruštínec

V deň volieb piateho marca sa mali konať významné lyžiarske preteky v Jasnej s medzinárodnou účasťou. Kvôli nepriaznivému počasiu (silný vietor) sa museli odložiť o dva dni neskôr. 

Čo nám chce táto situácia povedať? Slovenský národ, dnes sú voľby, odlož stranou zábavu a vážne sa zamysli nad smerovaním svojej krajiny a choď voliť!

Príroda je riadená bytosťami živlov, ktorí plnia vôľu Všemohúceho. Oni nám boli vždy dobrými radcami, pokiaľ sme s nimi, našou vinou, nestratili kontakt. Tak nás musia upozorňovať takýmto spôsobom.

Lenže tento odkaz sa vôbec nemusí týkať len jedného dňa. Vzhľadom k tomu, v akej vážnej situácii sa nachádzame, je isté, že udalosť nám chce dať najavo, aby sme ako národ odložili bokom nepotrebné zábavky a začali konečne robiť! Každý jednotlivec! Teraz a každý deň! Slovenský národ, je čas konať! Už dlho si bol hymnou burcovaný, že sa máš prebudiť, že nad tebou sa blýska a hromy divo bijú. Lebo spíš! Prebuď sa! Konaj! Rob!

13. 3. 2016

Budujme a tvorme to, čo chceme!

Martin Hruštínec

Ak niekto bojuje proti „niečomu“, tak to „niečo“ má neustále v hlave a priťahuje si to do života. On svojim bojom to živí a podporuje. Správnou cestou je tvoriť a budovať to, čo chceme mať okolo seba. Teda zamerať všetku svoju energiu na to, čo chceme. Tým aj oslabíme to zlo, proti ktorému sme chceli pôvodne bojovať.


12. 3. 2016

Stromy, les a duchovné súvislosti

http://www.duchovni-poradna.cz/news/budme-jako-stromy/
obrázok prevzatý z http://www.duchovni-poradna.cz/news/budme-jako-stromy/

Pekná prednáška o prírode a živote.

10. 3. 2016

Príď kráľovstvo Tvoje

Přijď království Tvé, buď vůle Tvá,
jako v nebi tak i na Zemi.


Každý člověk zná modlitbu Otčenáš a v ní obsažená slova „Přijď království Tvé.“

Jak si vlastně představujeme ono království Boží na Zemi?

Všichni si jistě přejí, aby už taková doba nastala. Mnozí realisticky myslící lidé si však říkají, že je to jenom báje či vytoužené přání věřících.

Avšak proč by jinak Ježíš Syn Boží dával lidem tato slova modlitby, kdyby její splnění nebylo možné?

Částečně však musíme dát za pravdu oněm realistům, neboť na půdě, jaká je dnes, skutečně žádné království Boží vzniknout nemůže.

Někdo se domnívá, že Bůh je mocný a ona vytoužená říše míru jednou nastane. Mnozí další lidé vědí, že přírodu oživují přírodní bytosti a ty vykonávají vůli Boží a mohou tedy i proměnit Zemi tak, aby nastala nová doba. I těmto lidem můžeme dát částečně za pravdu: Ano. Bytosti přírody mohou změnit Zemi, ale pokud by se lidstvo nijak nepohnulo ze stávajícího stavu, nastala by nová doba... ale bez nás, lidí.