18. 11. 2020

Nitrianska výzva na zmenu Ústavy Slovenskej republiky!


Prajeme vám, aby ste si raz, keď opustíte túto zem, pozerajúc na svoj pozemský život, mohli povedať: „V zložitej vojensko-politicko-ekonomickej situácii vo svete, berúc do úvahy Rakúsko-Uhorské vyrovnanie, Mníchovskú zradu, či dnešnú devastáciu právneho stavu Slovenska, som ja hrdá občianka a hrdý občan Slovenskej republiky nečakala a nečakal, že niekto iný spasí Slovensko a urobila som a urobil som zo svojej pozície všetko, aby som zabezpečila a zabezpečil, že Slovenská zem bude i naďalej patriť obyvateľom Slovenska, bude tu prirodzená vláda ľudu zakotvená v Ústave Slovenskej republiky priamou demokraciou ako to určila Prozreteľnosť!“

Prvá časť zmien sa týka novely čl. 4 a čl. 40 Ústavy SR, ohľadom prírodného (národného) bohatstva, včítane poľnohospodárskej pôdy a ochrany zdravia občanov SR: 

Súčasný text:

Čl. 4

(1) Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií.

(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do ­spo­trebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon. 

Navrhovaný text v rámci novely:

Čl. 4

(1) Národné a kultúrne bohatstvo je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

(2) Národným bohatstvom je predovšetkým nerastné bohatstvo, pôda, lesy, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže.

(3) Kultúrnym bohatstvom sú predovšetkým

a) štátne symboly Slovenskej republiky; štátny znak ,štátna vlajka, štátna pečať

a štátna hymna,

b) národné kultúrne dedičstvo a pamiatky,

c) výrobná zručnosť

d) vedecko-technické skúsenosti.

(4) Národné bohatstvo a kultúrne hodnoty sú spoločným dedičstvom národa, ktorých ochrana a udržiavanie pre budúce generácie je povinnosťou tak štátu ako i povinnosťou každého z občanov Slovenskej republiky.

(5) Podrobnosti o vlastníctve a používaní národného a kultúrneho bohatstva ustanoví zákon 

Súčasný text:

Čl. 40

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. 

Navrhovaný text v rámci novely:

Čl. 40

(1) Každý má právo na ochranu fyzického i duševného zdravia.

(2) Súčasťou tohto práva je aj ochrana pred

a) dovozom, pestovaním, výrobou a predajom geneticky modifikovaných produktov,

b) dovozom a predajom výrobkov, produktov ohrozujúcich zdravie a život občanov,

c) dovozom, výrobou a predajom liečiv, diagnostických či testovacích prostriedkov ohrozujúcich zdravie a život občanov,

d) novými nanotechnológiami a technológiami mobilnej komunikácie ohrozujúcimi zdravie a život občanov,

e) nadmieru škodlivým ovzduším a jeho neprirodzenou modifikáciou.

(3) Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú a dobrovoľnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky.

(4) Podrobnosti o právach a podmienkach podľa ods. 1 až 3 ustanoví zákon.

 

Ďalšie časti zmien Ústavy SR budeme postupne zverejňovať, návrhy a pripomienky sú vítané!

https://www.facebook.com/Prezident-Slovenska-207457879422415

Svätoplukove prúty 17 11 2020

12. 10. 2020

Znamenie Pes od 12. októbra 2020 do 20. septembra 2021

Martin HruštínecZatiaľ veľmi krátko a narýchlo.

Dnes 12. októbra 2020 je veľmi dôležitý deň z pohľadu postavenia planéty Jupitera, ktorá sa dostala a s ňou celé ľudstvo, pod žiarenie Znamenia Psa v Perúnovom kole Slnečnej sústavy. Nastal nový rok v Perúnovom kole, ľudstvo o tom samozrejme nič nevie, ale dôsledkom sa aj tak nevyhne.

Žiarenie tohto Znamenia sprostredkováva pevný atribút Božej Múdrosti, preto od dnešného dňa do 20. septembra 2021 očakávajme prejavy najväčších hlúpostí. Ak by som mal kamaráta mimozemšťana, ktorý by chcel ísť niekde na exkurziu pozrieť sa ako vyzerá vzor hlúposti, tak ho pozvem práve v tomto období na našu planétu, kde hlúposť nie že bude kvitnúť, ona pôjde do plodu. Všetci budeme s ňou konfrontovaní a jej trpké plody požívať. To je daň za našu neochotu byť ľudským.

Naposledy sme v tomto období, ktoré nás čaká, boli od 21. augusta 1949 do 29. júla 1950, kedy sa sprísnil komunistický režim a históriu už poznáte. Preto diktátorské tendencie u ľudí pri moci, budú vystupovať, samozrejme zaobalené už pod iné ideológie a dôvody, do úvahy musíme vziať aj inú dobu, v ktorej sa nachádzame.

Pre tých, ktorí by chceli na sebe pracovať, toto Znamenie prináša impulz k absolútnemu obratu, pomáha a nabáda človeka k dôležitej skutočnosti: "Všetko musí byť nové!", lebo človek všetko pokrivil a ak nezasiahne vyššia moc (čo zasiahne) ľudstvo pôjde do záhuby (viď. životné prostredie, epidémie, vojny a pod.). To čo sa má stať novým je človek. Teda, kto chce na sebe pracovať a duchovne nezahynúť, je tu obdobie, kedy jeho myslenie, slová, činy musia byť nové.

6. 10. 2020

Jesenná Rovnodennosť

 Martin HruštínecRok pozostáva zo štyroch hlavných bodov, ktoré ho členia na štvrťroky. Tieto body sú: Zimný a Letný Slnovrat, Jarná a Jesenná Rovnodennosť. Na Jesennú Rovnodennosť sú sily Jin a Jang alebo po slovensky Beloboga a Cernboga vyrovnané. 

Jesennou Rovnodennosťou, ako sa blížime k Zimnému Slnovratu, pozvoľna sily Beloboga stúpajú a sily Cernboga klesajú. Na Zimný Slnovrat, kedy Vianoce vrcholia sú sily Beloboga najväčšie a sily Cernboga zas najmenšie. 

Belobog zabezpečuje duchovný vývoj človeka v jemnejších, belších hmotnostiach a inšpiruje človeka k realizácii vo fyzickom svete. Cernbog zabezpečuje duchovný vývoj človeka v najhrubšej, v tmavšej, v cernšej hmotnosti, pomáha mu prijaté inšpirácie zrealizovať, aby človek premenil Zem na odlesk Raja. Preto počas Zimného Slnovratu, kedy je najdlhšia noc, Belobog pomáha človeku viac sa zahĺbiť do seba, zrekapitulovať si rok a vytýčiť nové úlohy v ďalšom kolobehu, ktorý po Zimnom Slnovrate nastane a kedy už Cernbog pomáha tieto inšpirácie uskutočňovať, pričom vrchol jeho sily nastáva počas Letného Slnovratu, kedy je najdlhší deň a najkratšia noc. Práve obdobie okolo Letného Slnovratu je najpriaznivejšie na činorodú aktivitu smerom k hmote. 

Štvrťrokom od Jesennej Rovnorodosti  po Zimný Slnovrat (Znamenia Váhy, Škorpión, Strelec) začína príprava na Vianoce alebo inak povedané, na vrchol pôsobenia Beloboga. Vianoce začínajú Strelcom a končia Kozorohom, v ich strede na Zimný Slnovrat sme najbližšie k nášmu domovu – biblickému Raju. Vo Váhach a Škorpiónovi si triedime prežitia z predchádzajúceho obdobia, ktoré bolo pod vládou Cernboga (od Jarnej Rovnodennosti po Jesennú) alebo z ešte dávnejších období. Snažíme sa ponaučiť z chýb nielen svojich ale i blížnych. Taktiež poučenie čerpáme aj z dobrých rozhodnutí. Je to vhodné obdobie na jarmoky, besedy, hody, výmenu tovarov i skúseností. Brány do záhrobia sú otvorené, pripomíname si zosnulých, ktorí môžu prísť na návštevu. Je dobré zaspomínať, staré krivdy odpustiť. Rady a skúsenosti čerpáme aj od ľudí prebývajúcich a vyvíjajúcich sa v iných Slnečných sústavách. Pozvoľna stúpajúca sila Beloboga a tomu priamo úmerné klesanie síl Cernboga nám umožňuje ísť viac do hĺbky, spojiť sa s inými úrovňami, načerpať inšpirácie, pričom fyzických prác ubúda, sústreďujeme sa viac na duchovnejšie aktivity. Na Vianoce toto všetko, hlavne mohutná túžba po Svetle a snaha o spájanie sa s týmto Svetlom, Bohom, príde do maximálneho rozmachu. 

Vláda Beloboga je teda v dvoch štvrťkruhoch – od Jesennej po Jarnú Rovnodennosť, pričom vrchol vlády je v strede na Zimný Slnovrat. Vláda Cernboga je v dvoch štvrťkruhoch – od Jarnej po Jesennú Rovnodennosť, pričom vrchol vlády je v strede na Letný Slnovrat. Ich sily sú vyrovnané na Jesennú a Jarnú Rovnodennosť.


11. 9. 2020

Prečo nám zaviedli hypotéku

 Martin Hruštínec


Keď sa obyvateľstvo Slovenska dočkalo po 89 – tom zmeny režimu, nastalo určité očakávanie smerom k slobodnejšej spoločnosti. Západ mal na Slovensku bránu otvorenú, čo samozrejme patrične využil. Nesmel dopustiť slobodu, lebo sloboda znamená nezávislosť a tá mocichtivým pánom nevonia. V 20. storočí sa už hrubé násilie nepoužíva, stratilo svoju moc. Zadlženosť je onou mocnou zbraňou, ktorá dosiahne to, čo kedysi zbrane. Preto na nás navliekli fintu, ktorá spočíva v tom, že po novom sa už bývanie bude inak získavať, ako tomu bolo za socializmu. Ak chce mladá rodina dom či byt a nemá peniaze, požičia si od banky, ktorá samozrejme patrí niekomu mimo Slovenska. Zadlží sa na 20, 30 rokov. Po tridsiatych rokoch od nežnej revolúcie je obyvateľstvo zadlžené až po uši. Vznikla nám tu nová kasta – otroci. Otrok nie je len človek s reťazou na nohách, pracujúci na plantáži, ale každý kto je nejakým spôsobom zviazaný s nemožnosťou veľmi si otvoriť hubu, lebo by dostal výpoveď a pokiaľ by si rýchlo nenašiel iný zdroj príjmu, na dvere by mu exekútor búchal. Otroci sú skvelá lacná pracovná sila, ktorá vám vyskakovať nebude, maximálne šomre. Strata bývania, rovná sa život pod mostom, v lese, v karavane, v opustených budovách a v tom lepšom prípade u rodičov, známych, v ubytovniach. Bývanie je ľudské právo na dôstojný život. Bez bývania sa nezaobídeme a tí, čo vymysleli systém hypoték, to dobre vedia. Ich finta je jasná, hypotéku si zoberieme z pudu sebazáchovy, keďže bývať sa musí a tým človeka ujarmia.

Aj západný človek má dlhy, ani on nie je slobodný. Prečo by mal byť obyvateľ  Slovenska?

Tak ako si líška radšej nohu odhryzne, keď sa chytí do klepca, len aby mohla žiť slobodná aj bez nohy, tak by sa mal človek vedieť uskromniť a žiť radšej v jednoizbovom byte bez hypotéky ako v „zlatej klietke“ s hypotékou na krku. Radšej skromne ale slobodne, kedy môžem aj šéfovi vynadať a robiť si ako ja uznám za vhodné, ako čušať v kúte alebo tíško s nechuťou pracovať . Potom sa zlomený vracať do svojho 4 izbového bungalovu, ktorý sa takýmto tempom života splatí za 20 rokov. Ak sa dlžník dožije. 

Hypotéka je zločin proti ľudskosti. Jednoznačne odsúdenia hodná diabolská hra. Zvrátenosť, ktorú si neuvedomujeme, lebo média nie že 100 krát ale státisíce krát hučia do našich mozgov výhody pôžičiek, takže si svoje zotročenie neuvedomujeme. 


5. 9. 2020

Ako si žena úctu mužov získa a udrží

Martin Hruštínec


Skôr, ako si popíšeme samotnú úctu, musíme si ujasniť otázku „čo je človek?“, lebo toto predchádza. Človek je osobnosť. Táto osobnosť je nehmotného druhu, prežíva aj po pozemskej smrti. Teda naše skutočné „ja“, to čo cítime každú sekundu, ktoré sa nemení, či sme mladí alebo starcami, to je človek, to sme my sami. Telo je len nástroj, zapožičané na krátky čas. Pozemská smrť nie je nič iné, len odloženie tela. Ak by sme to mohli pripodobniť k automobilu, vodič je naše „ja“ a auto naše telo. Po určitom čase používania, auto dáme zošrotovať. Kúpime si nové auto. Nikoho ani len nenapadne spájať auto s nami. Každý vie a vidí, že sa jedná o dve rozdielne veci. Smrť tela predstavuje v podobenstve zošrotovanie auta a nová inkarnácia zas kúpa nového auta. Tak, ako má človek za sebou už mnoho životov (tiel), tak aj šofér môže vlastniť mnoho áut.  

Vnútorný svet predstavuje našu osobnosť, ktorá sa vo fyzickom svete prejavuje prostredníctvom tela. Po smrti, telo čaká rozklad, avšak my ďalej žijeme. Pozostalí nás nemôžu vidieť, lebo sa dívajú očami fyzického tela, ktoré nie je vybavené k takému rozlišovaniu. Vidia nás však iné duše, ktoré už fyzické telo nemajú. A nie len vidia, ale aj s nami komunikujú, pričom im dobre rozumieme, lebo tak ako oni, ani my už nedisponujeme fyzickým telom ale telom jemnohmotným. Viac sa do podrobností púšťať nebudeme, zatiaľ si len ujasnime, že telo nie je osobnosť. My, ako osobnosť, nie sme smrťou tela zničení, naopak, putujeme ďalej. Žiadne sladké spanie, nirvána, ničnerobenie a podobné nezmysly. Mnohí prežívajú šok, keď sa ocitnú pred vlastnou truhlou vidiac svoje nehybné telo, ktoré vnímajú ako niečo známe ale zároveň už cudzie, čo k nim patrilo ale už nepatrí.

Prejavom našej osobnosti, nášho „ja“ je cit. Čo je cit? Ťažko vysvetľovať v čase zasypaného alebo inak povedané, nepoužívaného citu. Cit sa dá pochopiť len vlastným cítením ale skúsme niečo o tom načrtnúť. Nech je to len ukazovateľ cesty, po ktorej človek musí sám kráčať, ak chce dosiahnuť cieľ. Cit sa prejavil pri našej zamilovanosti. Prenesme sa do tohto obdobia, tam cit uvidíme. Takmer každý bol aspoň raz v živote zamilovaný, preto by tento načrtnutý smer mohol ukázať jeho prejav. Ľudový výraz „cituplný“ je taktiež prejavom osobnosti. Naopak, bezcitnosť je opakom citového pôsobenia. Bezcitné skutky nie sú len hororové činy pomätencov, ale akákoľvek myšlienka, slovo i čin, ktorý vyšiel výhradne z rozumu bez ľudského tepla, teda dnes takmer každá naša činnosť! Dobrosrdečnosť, láskyplnosť, ľudskosť sú prejavom citu. Samotný rozum, ktorého produktom sú myšlienky, bez citu nikdy nemôže dať dobrosrdečnosť, láskyplnosť alebo ľudskosť. Vždy len sebeckosť. Je to spôsobené tým, že aj rozum vychádza z mozgu, ktorý je súčasť pominuteľného tela. Pominuteľné môže dať len pominuteľné. Avšak osobnosť, ktorej prejavom je cit, môže dať len večné hodnoty ducha -  dobrosrdečnosť, láskyplnosť, ľudskosť.